Viitorul confederatiei europene a sindicatelor

In perioada 21-24 mai 2019, va avea loc cel de-al XIV-lea Congres al Confederatiei Europene a Sindicatelor. In pregatirea congresului, a fost intocmit un document referitor la viitorul CES, pe care–l prezentam rezumativ, in cele ce urmeaza.

Provocări și misiune

În stabilirea priorităților sale pentru perioada următoare, CES își propune să abordeze provocările majore cu care se confruntă mișcarea sindicală europeană:

1.Abordarea crizei democrației la nivel instituțional, economic și social; modelarea viitorului Europei în beneficiul lucrătorilor; deschiderea căii spre reformele Tratatului, în care drepturile sociale au un rol important, inclusiv  printr – un protocol privind progresul social care urmează să fie inclus în Tratate.

 1. Stabilirea unui nou model macroeconomic pentru o creștere durabilă și incluziva, bazat pe investiții și crearea de locuri de muncă de calitate; reformarea guvernanței economice a UE, semestrul european, UEM și resursele UE, pentru a se asigura că dimensiunea socială merge mână în mână cu dimensiunea economică; combaterea dumpingului și a evaziunii fiscale pentru a crea mai multe sisteme fiscal, mai democratice și mai bine coordonate în UE.
 2. Modificarea radicala a distribuției bogăției și ponderea salariilor în economie, pentru a remedia inegalitățile și a consolida justiția socială;să se consolideze negocierile colective și relațiile industriale, pentru a realiza o convergență ascendentă a salariilor și a condițiilor de muncă pentru toți; apărarea și consolidarea drepturilor lucrătorilor și sindicatelor; pledarea in favoarea drepturilor  omului și nediscriminarii la toate nivelurile; realizarea egalității de gen în societate și în lumea muncii.
 3. Reglementarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, digitalizarea și automatizarea și, în contextul globalizării, a unui mod echitabil și incluziv, să nu lase nici un lucrător în urmă;relansarea politicii industriale europene și să se asigure că dreptul la concurența și dreptul societăților comerciale în cadrul pieței unice nu se suprapun cu drepturile sociale, drepturile lucrătorilor și drepturile sindicale;să îmbunătățească participarea lucrătorilor la locul de muncă și în schimbările și restructurarea economiei.
 4. Reconstruirea modelului social european prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, prin legislație și măsuri corecte de convergență de jos în sus, astfel încât toți lucrătorii și cetățenii sa poata beneficia de acestea in mod echitabil; sa se ajunga la piețe ale forței de muncă, mobilitatea forței de muncă, protecția socială și sistemele de educație și formare, echitabile și incluzive; modelarea viitorului muncii pentru a reduce precaritatea și incertitudinea și pentru a mări și a extinde protecția lucrătorilor; consolidarea și promovarea dialogului social și a dialogului tripartit la toate nivelurile.
 5. Abordarea problemei migrației prin protejarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, asigurarea tratamentului egal la locul de muncă prin prevenirea și combaterea exploatării, prin deschiderea drumului catre integrare și incluziune; realizarea unei egalități de gen în cadrul societatii și in lumea muncii; prin remodelarea multilateralismului la nivel european și global, cu politici care evidențiază drepturile sociale și ale lucrătorilor, în contextele instituțiilor și forumurilor internationale în care rolul partenerilor sociali trebuie consolidat; pledarea pentru comerțul internațional și o agendă de globalizare mult  mai echitabile și incluzive, inclusiv prin inițiative internaționale, cum ar fi Agenda 2030 a  Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă.

Următorul mandat al CES va aborda aceste provocări și va pune în aplicare aceste priorități, prin acțiuni specifice descrise în detaliu în Programul de acțiune CES 2019-2023. CES va continua să își îmbunătățească metodele de lucru, prin consolidarea coordonării cu afiliatii naționali și sectoriali pentru a conecta mai bine acțiunile la nivel european și național, în special cele care vizează instituțiile și guvernele UE, ca factori cheie în luarea deciziilor in cadrul Agendei europene. Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, CES va lansa, de asemenea, un proces pentru reînnoirea sindicala, care urmează să fie coordonat cu acțiuni similare întreprinse de afiliatii sai la nivel national și sectorial.

Strategia de reînnoire a sindicatelor va include inițiative tintite îndeosebi:

1.să protejeze lucrătorii din sectoarele tradiționale care au fost/ sunt expuși riscului de a-și pierde locul de muncă, drepturile și protecția; 2. să se extindă drepturile și protecția similara lucrătorilor  precari și atipici.  3. Să implice mai bine grupuri specifice, cum ar fi tineretul, femeile și migranții în viața sindicală și procesele decizionale.

Organizarea și campaniile

Schimbările profunde în viitorul muncii vor avea un impact puternic și asupra viitorului sindicatelor. Pe masura ce ratele actuale de sindicalizare se diminueaza,  sindicatele ar putea dispărea în intervalul a câteva decenii. Impactul, chiar și în țările în care sindicatele sunt mai puternice, ar fi catastrofal. Nevoia de reînnoire  sindicala este de o importanță capitală.

Comitetul de organizare ad-hoc al CES, creat după Congresul de la Paris,a adunat lideri de la afiliații nationali, responsabili cu  organizarea si dezvoltarea sindicala, a făcut progrese, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă între ETUC și ETUI în acest domeniu.

CES, care colaborează cu departamentul educațional al ETUI, va oferi programe de instruire pentru profesioniștii sindicali din întreaga Europă, pentru dezvoltarea expertizei în facilitarea gândirii analitice și strategice și discuții privind reînnoirea și organizare. După această primă etapă, va fi concepută o ofertă de formare pentru a aborda problema nevoilor profesioniștilor din sindicate, oferindu-le instrumente și metode de implementare a strategiilor de reînnoire și organizare definite de sindicatele lor. Cercetarea ETUI va conduce și va sprijini ETUC în analizarea provocarii afilierii sindicale .

Acest lucru nu este suficient dat fiind amploarea provocării viitoare: CES trebuie să meargă mai departe.  Următorul pas ar trebui să fie acela de a reuni eforturile în domeniul formării profesionale, cartografierea strategiilor organizaționale / de reînnoire și a cercetării cu un angajament politic și comunicări de calitate, într-o inițiativă coerentă pentru reînnoirea sindicala, planificată strategic și cu atenție pentru ca  toti afiliații să acționeze împreună pentru binele comun.

O inițiativă, construită în solidaritate pentru reînnoire și construită în respectul diferențelor naționale și sectoriale, va trebui să vizeze femeile, tinerii muncitori, migranții, lucrătorii atipici și alte grupuri slab reprezentate,  care sa fie informați asupra unor teme cum ar fi decarbonizarea, digitizarea, robotizarea și globalizarea, caci vor determina viitorul muncii și al ocupării forței de muncă.

Aceste domenii ar trebui luate în considerare la stabilirea priorităților din strategia campaniei CES pentru următorul mandat, pe baza experienței de succes a campaniei de creștere a salariilor, care ar trebui să fie dezvoltata în continuare.

Comitetul executiv va decide asupra posibilelor noi campanii pentru următorul mandat, pentru ca apoi să fie incluse în Programul de acțiune al Congresului și să fie dezvoltate în detaliu după Congres. Comitetul executiv este responsabil de definirea clara a obiectivelor mijloacelor, instrumentelor și  foii de parcurs pentru posibilele campanii viitoare.

Secretariatul CES va cere Comitetului Executiv să ia în considerare, ca teme pentru noi pentru posibile campanii:

– consolidarea și promovarea negocierilor colective, în cadrul procesului  de creștere a salariilor pentru  lucrătorii europeni; convergența în crestere a salariilor ;

– consolidarea și promovarea drepturilor și a protecției sociale pentru lucratorii atipici și precari, ca parte a unei strategii  de organizare și reînnoire sindicala.

Cooperarea sindicală transnațională și asistența acordată membrilor

Pentru a crește mobilitatea forței de muncă și migrația, este necesar să se consolideze strategii sindicale pentru integrare, tratament egal și asistență lucrătorilor mobili, pentru a preveni și a combate fenomenele de dumping și exploatare.

În acest scop, cooperarea transnațională a sindicatelor trebuie să fie luată în considerare astfel încât membrii mobili ai  sindicatelor sa  poata fi asistați de către toți afiliații CES dincolo de frontiere.

Strategia de comunicare a CES

Comunicarea este esențială pentru atingerea obiectivelor CES. De la ultimul Congres,  CES se bucură de o vizibilitate sporită în mass – media și în rețelele sociale. Aceasta reprezinta rezultatul muncii Confederației in implementarea rezoluției privind comunicarea adoptată de Comitetul executiv în octombrie 2015.

Comunicările CES sunt foarte diverse și presupun:

 1. O acoperire mediatica din ce în ce mai populară (chiar mai mult în unele țări);
 2. O influență semnificativă in rețelele sociale (mai mult de 17.000 de followers pe Twitter) cu suporturi vizuale, inclusiv actiuni “ foto ” la reuniunile comitetelor executive;
 3. O cantitate semnificativă de conținut actualizat în mod regulat pe site-ul internet al CES;
 4. Un buletin lunar și un buletin informativ trimestrial conținând „știri naționale”;
 5. Documentația sub embargo furnizată inainte, pentru 6 zile internationale, pentru care afiliații convin să transmită un mesaj comun, în plus față de documentația privind campania de creștere a salariilor.

Colaborarea cu comunicatorii afiliaților a crescut semnificativ, dar acestia ar putea oferi mai mult sprijin. Considerăm că   nicio acțiune de comunicare nu este susținută de mai mult de 25% dintre afiliați.

Deși există lecții de învățat, campania pentru salarii mai mari ne-a arătat că o campanie europeană poate fi condusă de CES și susținută de afiliații sai.

O campanie trebuie să rămână o activitate cu o anumită prioritate (este limitată în timp), finanțata separat de fiecare afiliat. Următoarea campanie se propune să se desfasoare după Congres.

Pentru Congres și pentru a dezvolta un eventual viitor model de colaborare, CES isi invita afiliații să se angajeze:

 1. sa vorbeasca despre Congres pe retelele lor sociale, site-uri web, în ​​buletinele lor de știri, informații și reviste;
 2. sa incarce clipuri video live sau sesiuni in direct pe Site-urile lor ;
 3. pentru o activitate convenită în Congres, sa se asigure cea mai mare vizibilitate posibila pe toate platformele de social media

In ciuda progreselor semnificative în comunicarea CES, există încă mult de lucru, inclusiv:

 1. Îmbunătățirea coordonării cu ETUI pentru a profita mai bine de cercetarile lor;
 2. Simplificarea limbajului utilizat de ETUC pentru a se depăsi „bula de Bruxelles“ și jargonul sindical;
 3. Continuarea îmbunătățirii site-ul Web al CES, și să se garanteze inclusiv un mai bun acces la documente. În social media, dezvoltarea utilizării LinkedIn și Instragram.

Ar fi de dorit să se consolideze capacitatea Departamentului Comunicare  în special pe germana, din moment ce alte limbi principale ale UE  sunt deja relativ bine acoperite. Cu resurse financiare și umane mai importante, Departamentul de Comunicare ar putea:

 1. Traduce in germana publicații importante pe social media și comunicate de presă și pentru a permite Confederației să încarce o parte din site-ul său într-o a treia limbă;
 2. Aprofundarea comunicarii cu afiliatii, avertizandu-i mai devreme de acțiuni și informații sub embargo;
 3. Utilizarea de noi platforme de social media sau instrumente de comunicare și creșterea utilizarii instrumentelor care necesită resurse mai multe, cum ar fi video;
 4. Consolidarea acțiunii CES prin intermediul campaniilor on-line;
 5. Utilizarea mass-media in general, pentru a difuza informații cu privire la activitățile sindicale și de a ne sărbători realizările: sa ne impunem ca purtător de cuvânt al sindicalismului în Europa nu doar limitandu-ne la  communicate  privind  temele europene dar și solidaritatea cu afiliatii in caz de criză.

Cooperarea cu ETUI

Cooperarea strânsă și foarte fructuoasă dintre ETUI și Secretariatul ETUC,comitetele statutare ale ETUC (Femei, Tineret, IRTUC) și Comitetele permanente, atât în ​​ceea ce privește contribuțiile cât și activitățile educaționale și de formare, vor fi consolidate și îmbunătățite.

ETUI primește, de asemenea, o mulțime de grupuri de vizitatori de la afiliati pentru a discuta activitatile ETUI, modul in care functioneaza ETUI si mai ales cum pot avea acces la ceea ce produce ETUI. Responsabilii ETUI vizitează în mod regulat organizațiile membre.

Cooperarea cu Federatiile Sindicale Europene și cu Grupul lucrătorilor din cadrul CESE

CES și FSE au cooperat întotdeauna îndeaproape și ar trebui să dezvolte o dimensiune suplimentară a cooperării lor prin conectarea mai activă a activităților – fără a interfera în autonomia lor.

Se vor organiza reuniuni periodice ale secretariatului CES și ale secretarilor generali ai FSE. Scopul va fi schimbul de informații și planificarea strategică pentru activitati commune.

CES și FES se străduiesc să-și consolideze coordonarea reciprocă în ceea ce privește dosarele de interes comun, să consulte în mod regulat strategiile și acțiunile legate de acestea și, când este posibil, să utilizeze mai eficient resursele disponibile.

Luând ca sursă de inspirație Consiliul Sindicatelor Mondiale, CES și FSE ar putea organiza întâlniri comune ale conducerilor lor, pe o temă de actualitate, în fiecare an.

CES va deschide o discuție cu conducerea Grupului de lucru al CESE, pentru a relansa și consolida cooperarea reciprocă și, dacă este necesar, revizuirea și  actualizarea acordului de cooperare existent.

Comitetul Confederatiei Europene a Sindicatelor privind migratia, mobilitatea si incluziunea – 30 octombrie 2018

Pe data de 30 octombrie 2018, s-a desfasurat reuniunea Comitetului Confederatiei Europene a Sindicatelor privind migratia, mobilitatea si incluziunea. La aceasta reuniune, ca reprezentant al miscarii sindicale din Romania, a participat Florentina Enache. In cadrul intalnirii au fost prezentate cele mai recente evolutii la nivel european cu privire la mobilitate si migratie.

A fost dezbatut documentul cu privire la initiativele in domeniul migratiei si refugiatilor, document aprobat de Comitetul executiv largit  al CES, din luna septembrie.

In document sunt prezentate o serie de actiuni care pot fi initiate la nivel national pentru a garanta drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, pentru a contribui la constructia unei Europe bazata pe solidaritate, democratie si toleranta.  Dintre aceste amintim:

 • cooperarea cu guvernele care sprijină poziția CES privind migrația;
 • opozitia fata de sloganurile și acțiunile extremei drepte, scrisori deschise ale liderilor de sindicat care apără drepturile migranților și refugiaților,  publicate în ziarele naționale;
 • participarea la inițiativa cetățenilor «Suntem o Europa primitoare », contribuind la strangerea a un milion de semnături până în aprilie 2019. Aceasta initiativa  este în prezent în curs de desfășurare în următoarele țări: AT, BE, BG, HR, FI, FR, EL, HU, IT, LU, NL, RO, SK, SL și mai multe confederații naționale deja sprijină în mod deschis;
 • acțiuni pe social media, cum ar fi refugiații, nu dușmani, „Europa, arată partea ta umană“;
 • organizarea în fiecare țară, a cel puțin un eveniment sindical bazat pe poziția CES privind migrația, în  pregatirea  alegerilor europene și a Congresului CES;
 • promovarea și punerea în aplicare a Parteneriatului pentru integrarea refugiaților în piața forței de muncă prin dialog cu angajatorii și instituțiile la nivel național;
 • construirea de alianțe și de participarea la acțiunile societății civile, inclusiv activități de sensibilizare, evenimente și demonstrații care sprijină o abordare a migrației bazată pe solidaritate și drepturile omului;
 • utilizarea instrumentelor CES privind migrația, inclusiv rețeaua de UnionMigrantNet și broșura activitățile CES-CSI, “Actiuni sindicale pentru a promova drepturile lucrătorilor migranți fără documente (sans- papiers ) “ .

In timpul alocat dezbaterilor referitoare la initiativele implementate la nivel national, reprezentanta noastra a facut o prezentare a cadrului general din tara noastra si in contextul unei migratii importantate a fortei de munca, colaborarea dezvoltata cu CGIL Italia, in domeniul apararii drepturilor lucratorilor români migranti.

Romania nu este o destinatie pentru un flux masiv de imigranti, fiind mai degraba o tara de tranzitie, pentru imigrantii dornici de a se stabili in tarile din nordul si vestul Europei.

Statisticile  de care dispunem arata ca sunt  57.461 imigranti din 132 de țări

 • Țările de origine:  Moldova – 9831, Turcia – 8815, China – 7359, Siria – 4136, Irak
 • 115 din state membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (Italia – 11369, Germania – 5265, Franţa – 4378)

5.710 persoane aflate în România în scop de muncă, din care 2.346 cu autorizaţii de munca

In domeniul azilului:

 • 620 persoane au avut acces la procedura de azil. Cei mai mulţi solicitanţi de azil provin din Siria (616), Afganistan (277) şi Irak (212).
 • 691 persoane au primit o formă de protecţie, dintre care 354 au primit statut de refugiat şi 346 protecţie subsidiară (internațională).

Problema tarii noastre insa o reprezinta migratia cetatenilor români catre alte tari din Europa. Cel mai recent raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) arată că ţara noastră este a doua într-un top mondial al migraţiei, după Siria, ţară lovită de un război civil; în ultimii 10 ani 3 milioane de români s-au stabilit peste hotare.Specialiştii spun că în câţiva ani, România ar putea sa rămână fără forţă de muncă .

Iata ce ne spun statisticile bazate pe datele furnizate de catre ONU:

 • In 1990, Polonia avea 37,954 milioane de locuitori, iar in 2018 se estimeaza ca a ajuns la 38,104 milioane locuitori, adica are o crestere usoara de populatie;
 • In 1990, Ungaria avea 10,377 milioane de locuitori iar in 2018 se estimeaza ca a ajuns la 9,688 milioane locuitori, adica are o scadere de populatie de 7%;
 • In 1990, Republica Ceha avea 10,341 milioane de locuitori, iar in 2018 se estimeaza ca a ajuns la 10,625 milioane locuitori, adica are o crestere de populatie de aproape 3%;
 • In 1990, actuala Slovacie avea 5,288 milioane de locuitori, iar in 2018 se estimeaza ca a ajuns la 5,449 milioane locuitori, adica are o crestere de populatie de peste 3%;
 • In 1990, Bulgaria avea 8,841 milioane de locuitori, iar in 2018 se estimeaza ca a ajuns la 7,036 milioane locuitori, adica are o scadere de populatie de peste 25%;
 • In 1990, Romania avea 23,489 milioane de locuitori, iar in 2018 se estimeaza ca a ajuns la 19,524 milioane locuitori, adica are o scadere de populatie de peste 20%

In statisticile oficiale, se regasesc tarile de destinatie ale emigrantilor români:

 • 190.091 romani se afla in Italia, aflam din buletinul statistic italian;
 • 856 romani sunt identificati de statistica Spaniola pe teritoriul Regatului („Estadistica del Padron continuo”, elaborat de catre INE – Instituto Nacional de Estatisdistica, 2018);
 • 750 romani se afla in Portugalia;
 • 780 romani au ajuns in Germania;
 • 988 romani sunt recenzati oficial in Franta;
 • 000 romani se afla pe insulele britanice;
 • 242 cetateni romani lucreaza in Austria(„Osterreich – Auslander nach Staatsangehorigkeiten 2018 – Statistik”);
 • 659 romani sunt recenzati in Olanda;
 • 669 compatrioti de-ai nostri sunt in Belgia;
 • 299 romani sunt recenzati in Danemarca si inca 29.546 in Suedia;
 • 500 romani au emigrat in Canada dupa 1990 si inca 154.838 au emigrat, dupa 1986, in SUA.

Daca in anul 1990, forta de munca din Romania era de 12.097.140 cetateni, la sfarsitul anului 2017, ea era estimata de catre Banca Mondiala la doar 8.833.530 persoane, adica la nivelul de aproximativ doua treimi fata de referinta 1990.
Amplitudinea pierderilor Romaniei din cauza emigratiei  este 27 %, rata covarsitor de mare  fata de 7 % – rata scaderii fortei de munca la nivelul Europei Centrale si Baltice din cauza emigratiei spre Vestul bogat al continentului (  forta de munca agregata din aceasta regiune a scazut de la 52.811.559 persoane la 49.099.558 persoane)

Ca profil, emigrantul român este un om tânăr, nu neapărat necalificat. Căpşunarii au fost un fenomen caracteristic primului deceniul de după 1989. Acum, pleacă foarte mulţi oameni calificaţi, cu studii superioare, care nu se pot realiza în România. Pleacă şi foarte mulţi studenţi şi chiar elevi; motivul principal este cel economic, oamenii pleacă pentru că pot câştiga mai bine. Dar mai sunt şi alte motive ale plecării masive. Perspectiva de a face performanţă în carieră, de a se împlini profesional. Aici, mulţi se simt plafonaţi. Lipsa de investiţii, lipsa de finanţare în educaţie, cercetare şi alte domenii importante şi-au spus cuvântul. Din păcate, nu văd modificări care să schimbe lucrurile în bine. Chiar dacă unele salarii au mai crescut, ele sunt incomparabile cu veniturile din alte state. Astfel,  in ceea ce priveste salariul net mediu, salariul mediu net din Romania reprezinta doar 32% din cel similar din Italia, 31% fata de cel din Spania, 25% fata de cel din Germania, 26% fata de salariul mediu net din Franta.

Cea mai importantă resursă a unui stat este resursa umană, ori România rămâne fără forţă de muncă. În ceea ce priveşte consecinţele pentru România, specialiştii spun că sunt dezastruoase. Jumătate din populaţia activă din România a plecat în străinătate. Au fost ani în care resursa financiară trimisă în ţară de românii care muncesc în străinătate a ajutat foarte mult economia ţării, dar acest lucru se va termina. Practic, aceşti oameni vor avea din ce în ce mai puţine conexiuni cu ţara. În aceste condiţii, România va rămâne fără forţă de muncă. Acest lucru este foarte vizibil mai ales în judeţele din vestul ţării. Coroborat cu declinul demografic, migraţia populaţiei active va fi devastator pentru România. Practic, aceşti oameni, în loc să contribuie la PIB-ul României, contribuie la PIB-ul altor ţări.

Astfel, în 2015, peste 28.000 de români au obţinut cetăţenia altui stat membru al Uniunii Europene. Dintre aceştia, 50,7% şi-au luat cetăţenia italiană, 10,7% pe cea germană, iar 9,2% cetăţenia ungară

Zeci de mii de migranti roamani au acceptat condiții grele de muncă, condiții care seamănă în multe cazuri cu sclavia modernă. Angajatorii din vestul Europei aduc muncitori din țările est-europene pentru că acceptă un salariu mic, de doar câțiva euro pe oră și condiiții grele de muncă, inclusiv un program de 10/12 ore de muncă pe zi.

Conform unei noi statistici întocmite de Coldiretti din Italia, în agricultura italiană există în mod regulat 345.000 de lucrători străini provenind din 157 țări diferite, reprezentând un sfert din totalul lucrătorilor necesari în câmpurile italiene; lucrătorii cei mai numeroși dintre străinii care prestează munci agricole în Italia sunt românii, cu un număr de aproximativ 119.839 de muncitori.

Acestea sunt doar cifrele oficiale, dar lucrătorii străini din agricultură sunt cu siguranță mai mulți. Mii de cazuri de exploatare sunt înregistrate în fiecare an, cazuri în care lucrătorii muncesc fără nici un contract, la negru, pentru 2, 3 euro la oră, trăind în barăci insalubre și fără condiții  minime necesare pentru un trai decent.

Avand in vedere aceste situatii, CNSLR- FRATIA s-a implicat in Campania inițiată de Sindicatul CGIL-FLAI Puglia, adresată muncitorilor proveniți din România, Bulgaria și Macedonia care lucrează permanent sau sezonier în cooperativele agricole/fermele din Provincia Taranto. In cadrul acestei campanii care a fost lansată și broșura intitulată ”Protecția în Domeniu” adresată muncitorilor de cetățenie română din agricultură.

Broșura este rezultatul colaborării dintre Consulatul General al României la Bari si Sindicatului CGIL Puglia, si conține materiale în limba italiană și română privind drepturile muncitorilor din agricultură, în conformitate cu legislația muncii din Republica Italiană, datele de contact ale oficiului consular, precum și serviciile consulare prestate prin portalul extern al E-Cons.

Autoritățile italiene acordă o importanță deosebită situației muncitorilor din agricultură, în mod special în cadrul colaborării cu sindicatele din această ramură pentru combaterea fenomenului de ”Caporalat”, combaterea muncii la negru și a exploatării prin muncă.

Pe data de 26 iulie 2018, a avut loc inaugurarea celui de al doilea info-kioșk instalat în Regiunea Puglia, după cel inaugurat la Bari în luna mai a.c. Punctul de informare a fost amplasat la sediul CGIL din localitatea Ginosa, conform protocolului de cooperare semnat de Consulatul General al României la Bari și sindicatul CGIL Puglia (Confederazione Generale Italiana del Lavoro).

Pe de alta parte, Ministerul Romanilor de Pretutindeni, constientizand  importanța informării, atât înainte de plecarea la muncă în străinătate, cât și după momentul sosirii, și a  riscurilor de a deveni victime ale abuzurilor, a initiat campania națională “Informare acasă! Siguranță în lume!”; aceasta campanie a fost derulata în perioada mai-iunie a.c., într-o primă etapă dedicată tinerilor, și reluată în septembrie,  adresandu-se adulților care intenționează să lucreze ca sezonieri în agricultură în Spania, Italia sau alte state.

 România, prin Consulatul General de la Bari, este prima țară care a încheiat un protocol de cooperare cu sindicatul italian FLAI CGIL – Puglia, pentru sprijinirea cetățenilor români ce își desfășoară activitatea în agricultură, asistență socială (badante) și construcții, conform competențelor și prevederilor legale.