Conferința Internațională la Nivel Înalt „Condiția femeii moderne – între empowerment, leadership și discriminarea de gen”

În perioada 29-30 mai, la Palatul Parlamentului, s-a desfășurat Conferința Internațională la Nivel Înalt „Condiția femeii moderne – între empowerment, leadership și discriminarea de gen”, organizată de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Băbați, în marja Președinției României la Consiliul UE, sub înaltul patronaj al doamnei Viorica DĂNCILĂ, Prim – ministrul României.

Conferința a reunit în jur de 200 de persoane,  prim-miniștrii, demnitari români si europeni, reprezentanți din institutele și instituțiile Uniunii Europene, relevante pentru domeniul egalității de șanse și tratament între femei și bărbați, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai sectorului privat.

La acest important eveniment international, confederația noastră a fost reprezentata de Florentina Enache, reponsabil department internațional.

În cadrul conferintei, s-a susținut ca promovarea egalității de gen la nivel european și global reprezintă o chestiune de corectitudine socială în ceea ce privește modul în care bărbații și femeile sunt tratați în cadrul societăților noastre.

Provocările cu care se confruntă societățile noastre în acest domeniu pot varia și diferă într-o anumită măsură, însă ele cuprind multe trăsături comune care sunt în general recunoscute ca valori sociale: egalitatea, nediscriminarea, non-stereotipurile, incluziunea, diversitatea și respectarea drepturilor omului.

În actualul context schimbător și provocator atât la nivel european, cât și global, avem ocazia să devenim mai activi și implicați mai mult în promovarea egalității de gen și a luptei împotriva discriminării de orice fel.

Este responsabilitatea noastră comună, ca factori de decizie și ca  societate civilă, să acționăm în favoarea unor societăți mai echitabile, nediscriminatorii și performante.

Au fost deja făcuți pași importanți în promovarea egalității de gen și a împuternicirii femeilor.

La nivel european, Angajamentul strategic al Comisiei privind egalitatea de gen (2016-2019) subliniază necesitatea intensificării eforturilor de promovare a egalității de gen, în special în cinci domenii prioritare: independența economică a femeilor și bărbaților; reducerea diferenței de remunerare, a diferențelor de venituri și a pensiilor; egalitatea de șanse în procesul de luare a deciziilor; combaterea și stoparea violenței bazate pe gen; și promovarea egalității de gen în Europa și dincolo de frontierele statelor membre ale Uniunii Europene; precum și prin integrarea perspectivei transversale de gen în toate activitățile și programele finanțate de Uniunea Europeană.

În același timp, Pilonul european al drepturilor sociale a proclamat, la 17 noiembrie 2017, care solicită economii echitabile și funcționale, precum si sisteme de asistență socială și societăți mai echitabile, reafirmă egalitatea de gen ca fiind unul dintre principalele principii ale UE. De asemenea, subliniază faptul că trebuie să se asigure și să se încurajeze egalitatea de șanse și tratamentul între femei și bărbați în toate domeniile, precum și faptul că femeile și bărbații au dreptul la o remunerare egală pentru muncă de aceeași valoare.

Planul de acțiune al Uniunii Europene 2017-2019 analizează cauzele diferențelor de remunerare între femei și bărbați din diferite perspective și prezintă un set amplu de activități complementare pentru a combate diferențele de remunerare între femei și bărbați și pentru a asigura aplicarea principiului egalității de remunerare pentru femei și bărbați.

Din perspectivă globală, a 25-a aniversare a Declarației ONU și a Platformei de acțiune de la Beijing oferă o oportunitate de a revizui progresele realizate în punerea în aplicare a măsurilor în cele 12 domenii critice de îngrijorare definite pe această bază și de a identifica provocările cheie și de a discuta viitoarele priorități și acțiuni în contextul politicilor Uniunii Europene în materie de egalitate de gen.

Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) urmărește să asigure eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și recunoașterea și exercitarea de către femei a drepturilor și libertăților lor fundamentale în domeniul politic, economic, social, cultural, sau orice alt domeniu.

În plus, Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, adoptată în septembrie 2015, descrie un set de 17 obiective universale și transformative și asigură o lume în care barierele juridice, sociale sau economice au fost îndepărtate, permițând femeilor și fetelor să se bucure de drepturi egale și  de tratament cu  bărbații și băieții.

* * *

Obiectivul general al Conferinței a constat  în menținerea permanentă a egalității de gen in centrul preocuparilor noastre și transformarea acesteia într-o etapă importantă în acțiunile noastre viitoare. Nu putem vorbi despre bunăstarea socială a cetățenilor fără împuternicirea economică a femeilor, fără a promova femeile în toate domeniile mediului social și economic, indiferent dacă ne referim la educație, piața forței de muncă, conducere, spirit antreprenorial sau poziții politice la cel mai înalt nivel nivel.

Din perspectivă europeană, impulsul este adecvat în contextul dezbaterii în curs privind viitorul Uniunii Europene, în special având în vedere că UE necesită o perspectivă prospectivă în ceea ce privește egalitatea de gen, în timp ce cadrul existent  expiră în 2019.

Dezvoltarea unei perspective prospective pentru promovarea egalității de șanse și a tratamentului între femei și bărbați, pe baza Angajamentului strategic al UE pentru egalitatea între sexe, va contribui la asigurarea responsabilității și a coordonării pe termen lung, precum și la implementarea eficientă a măsurilor și monitorizarea rezultatelor politicilor publice privind egalitatea de gen în UE. În același timp, trebuie să promovăm o abordare coordonată  la nivel global în ceea ce privește egalitatea de gen.

Echilibrul de gen este și ar trebui să rămână în centrul modelului european alături de principiile, valorile și obiectivele care definesc succesul proiectului nostru european.

Declarația comună privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, semnată la 15 martie de către Președinția României a Consiliului UE cu viitoarele președinții finlandeze și croate, reprezintă un document-cheie pentru stabilirea obiectivelor, măsurilor și acțiunilor comune specifice domeniului pentru următoarea perioadă. Declarația reprezintă un angajament atât pentru sprijinirea participării femeilor pe piața muncii, cât și pentru antreprenoriatul femeilor, precum și pentru sprijinirea femeilor aflate în situații vulnerabile.

Pe baza acestor realizări, conferința organizată de Președinția României Consiliului UE a vizat lansarea unui proces de reflecție cu privire la modul în care egalitatea de gen ar trebui consolidată în cadrul societăților și politicilor noastre, prin facilitarea schimbului de bune practici, politici și inițiative întreprinse la nivel european și internațional în acest domeniu.

În cadrul Conferintei, au fost organizate 4 sesiuni de dezbateri, în vederea conturării de noi perspective cu privire la temele de discuție.


SESIUNEA I: Asigurarea unei participări mai active a femeilor pe piețele forței de muncă și promovarea independenței economice a femeilor. De ce este esențial
ă egalitatea de gen?

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Egalitatea de gen reprezintă una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. În prezent, politicile active rămân o necesitate pentru asigurarea unei mai bune utilizări a capacităților femeilor și pentru îmbunătățirea participării femeilor pe piața muncii, a unor politici de remunerare corecte și echitabile care să contribuie la independența lor economică, reprezentarea egală în pozițiile de conducere.

În același timp, realizarea unui echilibru între viața profesională și cea privată este o condiție prealabilă pentru crearea unui cadru mai echitabil care să favorizeze participarea femeilor la viața economică și socială.

Facilitarea reconcilierii vieții profesionale cu viața privată devine și mai importantă în contextul schimbărilor demografice și al evoluțiilor piețelor forței de muncă. În acest sens, recenta adoptare la nivel european a Directivei privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată reprezintă un progres consistent în eforturile Uniunii de a asigura și promova egalitatea de gen pe piața muncii, oferind condiții care să faciliteze reconcilierea muncii și familiei pentru toți cetățenii europeni, în special pentru femei. Acesta reafirmă unul dintre principiile pilonului european al drepturilor sociale, care face parte integrantă din procesul de consolidare a dimensiunii sociale a UE.

În același timp, participarea egală a femeilor la luarea deciziilor nu este doar o problemă a justiției sociale și a democrației, ci poate fi considerată, de asemenea, o condiție necesară pentru luarea în considerare a perspectivei femeilor.

Femeile au demonstrat capacitate de  conducere considerabilă în organizațiile comunitare și informale, precum și în funcțiile publice.

Cu toate acestea, proporția redusă a femeilor în rândul acestor factori de decizie economici și politici la nivel local, național, regional și internațional reflectă barierele structurale și de atitudine care trebuie abordate prin măsuri pozitive. Guvernele, corporațiile transnaționale și naționale, mass-media, băncile, instituțiile academice și științifice și organizațiile regionale și internaționale nu utilizează pe deplin talentele femeilor în calitate de manageri de top, factori de decizie politică, diplomați și negociatori.

Distribuția echitabilă a puterii și luarea deciziilor la toate nivelurile depinde de noi. În abordarea inegalității dintre bărbați și femei, în împărțirea puterii și luarea deciziilor la toate nivelurile, toți actorii ar trebui să promoveze o politică activă și vizibilă de integrare a perspectivei de gen în toate politicile și programele, astfel încât, înainte de luarea deciziilor, ar trebui realizata o analiza privind  efectele asupra femeilor și, respectiv, bărbaților.

Realizarea obiectivului de participare egală a femeilor și bărbaților la activitățile economice va oferi un echilibru care să reflecte mai bine compoziția societății și este necesar pentru consolidarea democrației și promovarea bunei funcționări a acesteia.


SESIUNEA II: Promovarea echilibrului între femei și bărbați și drepturile femeilor la nivel global. Cât mai multe femei în luarea deciziilor fac diferența?

 OBIECTIVELE PRINCIPALE

Uniunea Europeană este un promotor activ al unei abordări bazate pe drepturi privind cooperarea pentru dezvoltare, care joacă un rol important în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDD). Această abordare promovează includerea și participarea, nediscriminarea, egalitatea și echitatea, transparența și responsabilitatea. Echilibrul între sexe se află în centrul valorilor UE și este consacrat în cadrul legal și politic. Drepturile femeilor, egalitatea de gen, împuternicirea femeilor și fetelor reprezintă, de asemenea, o prioritate a Uniunii Europene în toate domeniile de acțiune externă.

O caracteristică importantă a acțiunii la nivelul UE în ceea ce privește promovarea dezvoltării durabile se referă la punerea în aplicare a Agendei 2030. Adoptarea recentă de către Consiliul UE a concluziilor care deschid calea către o Uniune tot mai sustenabilă până în 2030 reafirmă angajamentul UE de a-și menține rolul de lider în punerea în aplicare a agendei 2030 și de a rămâne un susținător ferm al sprijinului multilateral pentru  abordarea provocărilor globale.

În același timp, acest demers reprezintă baza unei viitoare strategii a UE pentru punerea în aplicare a Agendei 2030.

SESIUNEA III: Abilitarea femeilor – consolidarea rolului femeilor în antreprenoriat

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Femeile joacă un rol semnificativ în ciclul de dezvoltare economică, contribuind și sprijinind economia în mod extensiv și durabil, în multe sectoare diferite, fie că sunt angajați, fie că angajează alții. Una dintre componentele cheie ale unei creșteri economice durabile în societățile dezvoltate s-a dovedit a fi împuternicirea financiară a femeilor.

Este cunoscut faptul că multe dintre cele mai mari și mai reușite întreprinderi din lume sunt deținute sau gestionate de femei. Din păcate, împuternicirea femeilor rămâne în urmă în multe țări ale lumii. Unele dintre provocările legate de creșterea numărului de femei implicate în activități antreprenoriale sunt legate de: dificultatea accesării cunoștințelor antreprenoriale și a rețelelor, dificultatea accesării resurselor financiare, lipsa  de încredere în femeile – antreprenor.

SESIUNEA IV: Egalitatea de gen – o condiție prealabilă pentru creșterea socială și economică în UE. Cât de departe suntem de a elimina diferențele de remunerare între femei și bărbați și decalajul dintre femei și bărbați?

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Femeile au  mai  multe dificultati, deoarece sunt concentrate pe niveluri mai mici și locuri de muncă mai slab remunerate, au o pauză mai lungă în carieră și sunt mai susceptibile de a rămâne pe piața muncii pentru a concilia responsabilitățile de muncă și îngrijire. Eliminarea acestor lacune este esențială pentru stimularea independenței economice a femeilor și pentru creșterea economică.

Conferinta s-a incheita prin adoptarea Declaratiei- manifest de la Bucuresti, document simbolic al acestei conferinte internationale, prin care se reitereaza necesitatea ca promovarea egalității de gen și a luptei împotriva discriminării de orice fel trebuie sa ramana  elemente prioritare si pentru viitoarele Presedintii ale Consiliului Uniunii Europene.

Congresul confederației europene a sindicatelor și-a ales conducerea pentru următorii 4 ani: Laurent Berger – președinte și Luca Visentini – secretar general

În cadrul Congresului confederației europene a sindicatelor, dl. FLORIN BERCEA, prim-vicepreședinte CNSLR-FRĂȚIA a fost ales membru în Comitetul Director, organism colectiv de conducere al confederației europene.


Lucrările celui de-al XIV-lea Congres ETUC continuă și astăzi, 23 mai 2019, cu subiecte de un interes major

Sesiunile de lucrări din dimineața zilei de 23 mai 2019,  sunt axate pe subiecte privind tranziția justă pentru situații de urgență, factorii schimbărilor climatice, relansarea modelului social european și modelarea activității pentru viitor printr-un pilon eficient al drepturilor sociale.

De asemenea, astăzi se va desfășura votul pentru alegerea noii echipe de conducere a confederației europene.

Congresul ETUC reprezintă un bun moment pentru consolidarea relațiilor bilaterale ale organizației noastre.

CNSLR Frăția este prezentă la cel de-al XIV-lea Congres Statutar al Confederației Sindicatelor Europene ce are loc în perioada 21-24 mai 2019, la Viena, Austria

Astăzi, 21 mai 2019, la Viena, are loc cel de-al XIV-lea Congres al Confederației Sindicatelor Europene ce are ca temă: 
O EUROPĂ  MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI!

Participă peste 600 de delegați sindicali naționali, inclusiv secretarii generali și / sau președinți din aproximativ 90 de organizații sindicale naționale, din 38 de țări europene; 10 federații sindicale sectoriale europene, plus invitați  speciali din Europa și din afara ei, incluzând pe Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei Europene; Joseph Stiglitz, economist câștigător al premiului Nobel; Enrico Letta, decan al PSIA Sciences Po și fost prim-ministru italian.

Congresul ETUC are loc o dată la patru ani, ultimul congres fiind la Paris,  în 2015.

Pe ordinea de zi se vor discuta următoarele subiecte:

 • Alegerea unei noi echipe de conducere a CES.
 • Alegerile europene
 • Adoptarea unui manifest „O nouă Europă pentru lucrători”
 • Migrație
 • Schimbările climatice și digitalizarea

 

 

 

PROGRAMUL CONGRESULUI 

Luni,20 mai 2019

14.30-16.00– Comitet Director – Camera Stolz 2– parter

16:00 – 21:00 – Înregistrare

16.00- 18.00

 • Seminarul Comitetului pentru tineret al CES : Viitorul sindicatelor din Europa: tineri, digitalizare și organizare (locul de desfășurare: Hotel Ananas)

16:30 – 18:00

 • Reuniunea ETUI / TURI: Sindicatele și relațiile industriale din Austria și perspectiva europeană – Sala Schubert 4-6 – etajul 1

Ziua 1 –  Marți, 21 mai 2019

08:00 – 09:00

 • Înregistrare de ultimul moment

09:00- 09:30- DESCHIDERE

 • Cuvant de deschidere adresat de Viktória Nagy, președinta Comitetului tineret al CES
 • Interludiu muzical
 • Deschiderea Congresului de către Președintele CES, Rudy De Leeuw
 • Necrolog
 • Video cu activitățile CES
 • Ratificarea afilierilor și a statutului de observator
 • Raport de competente

09:30-10:45

Mesaje de bun-venit adresate de :

Wolfgang Katzian, președintele ÖGB

– Michael Ludwig, primar și guvernator al Vienei

– Luca Visentini, secretar general al CES

 • Mesaje de la oaspeții externi

Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene

Maria João Rodrigues, membră în Parlamentul European, Raportor pentru Pilonul European al Drepturilor Sociale, Președinte al FEPS

Guy Ryder, director general al OIM

Thomas Händel, membru al Parlamentului European, președinte al Comitetului pentru ocuparea forței de muncă

Markus Beyrer, director  general al Business Europe

Pamela Rendi-Wagner, președinta Partidului Social Democrat din Austria

Sharan Burrow, secretar general al ITUC

 10:45- 13:00

 • Raport de activitate prezentat de secretarul general al CES
 • Dezbaterea și adoptarea raportului de activitate

 

 • Secretarul general prezintă Documentul privind Viitorul CES
 • Adoptarea Documentului privind Viitorul CES

 

 • Secretarul General prezinta amendamentele la statutul CES
 • Dezbaterea și votarea amendamentelor la Statutul CES

13:00 – 14:30

 • Pauza de masa
 • Intalnire ETUI: Viitorul lucrărilor cu perspectivă prospectivă – Sala Schubert 4-6 – Etajul 1

14:30 – 15:30

 • De la Pilonul European al Drepturilor Sociale la un Contract Social pentru Europa
 • Luca Visentini discută cu
 • Antonio Costa, prim-ministru al Portugaliei

15:30 – 15:40

 • Eveniment foto privind alegerile europene

15:40 – 17:00

 • Secretarul general prezintă Introducerea în programul de acțiune
 • Discuție generală despre Introducere
 • Vot Introducere

17:00 și 17:30

 • Panel 1: Valori europene: demnitatea umană și democrația

o Moderator: Peter Scherrer

o  Vorbitori: Michael O’Flaherty, directorul Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale – de confirmat

o Întrebări și răspunsuri

17:30-18:30

Peter Scherrer prezintă Capitolul 1 al Programului de Acțiune:

Dezvoltarea democrației și a unui viitor mai bun pentru o Europa pentru oamenii muncii

 • Discuții generale privind capitolul 1
 • Intervenția lui Irakli Petriashvili, președintele PERC

18:30 – 20:00

 • Recepție ETUC & ETUI – Holul pentru expoziții
 • Deschiderea expozitiei
 • Premiul CES Brian Bercusson

 

Ziua 2: miercuri, 22 mai 2019

9:00 – 10:15

 • CONTINUARE- Discutii generale privind Capitolul 1

Vot Capitolul 1

10:15-12.00

 • Katja Lehto Komulainen prezintă Capitolul 2 al Programului de Acțiune:

Creionarea unui model economic nou și progresiv bazat pe o guvernanţa  economică și sociala

mai echitabilă

 • Discuție generală privind capitolul 2
 • Intervenția Oliver Röpke, președinte al Grupului lucrătorilor din cadrul Comitetului Economic și Social European

12:00 – 13:00

 • Panel 2: O viziune alternativă pentru economiile globale și europene

o Moderator: Katja Lehto Komulainen

o Luca Visentini discută cu Joseph Stiglitz, profesor universitar, Universitatea Columbia, economist câștigător al Premiului Nobel

o Întrebări și răspunsuri

13.00 – 14.30

 • Pauza de masa
 • Întâlnire ETUI: tranziție verde / tranzitie justă – Cameră Schubert 4-6 – etajul 1
 • Eveniment colateral al CESE – inițiativa Grupului lucrătorilor: Vocea lucrătorilor în următorul Parlament European – Cameră Stolz 2 – parter

14:30 – 15:00

 • CONTINUARE – Discuție generală despre Capitolul 2
 • Voti Capitolul 2

 

15:00 – 15:30

 • Panel 3: Construirea puterii sindicale pentru locuri de muncă și salarii mai bune

o Vorbitori: Nicolas Schmit, fost ministru al muncii , ocuparii forței de muncă , economiei sociale și solidaritatii din Luxemburg + Miranda Ulens,Secretar general al FGTB

o Întrebări și răspunsuri

15.30- 17.45

Esther Lynch prezintă Capitolul 3 al Programului de Acțiune:

Lupta pentru salarii mai mari, contracte colective mai puternice și executorii,  drepturi pentru toți

 • Discuții generale privind Capitolul 3
 • Vot Capitolul 3

17:45 – 18:30

 • Montserrat Mir prezintă Capitolul 4 al Programului de Acțiune:

Sprijinirea tranziției juste, a digitalizării mai echitabile, a politicii industriale mai puternice și egalitătii de gen

 • Intervenția Gloriei Mills, președinta Comitetului pentru femei al CES
 • Discuții generale privind capitolul 4

19.00-23.00

Seara socială (bufet și recepție) găzduită de primarul orașului Viena și de Federația sindicală ÖGB-Austria

Ziua 3: joi, 23 mai 2019

 

În  timpul dimineții, in jurul  orei 11:30, președintele federal al Austriei, Alexander Van der Bellen, se va adresa delegaților

9:00 – 10:30

 • CONTINUARE – Discuție generală privind capitolul 4
 • Intervenția lui Rafael Freire, secretar general al TUCA (Confederația Sindicatelor din Americi)
 • Discuție generală privind capitolul 4
 • Vot capitolul 4

10:30 – 11:00

 • Panel 4: Tranziția justa pentru a aborda situația de urgență a schimbărilor climatice

o Moderator: Montserrat Mir

o Speaker: TBC

o Întrebări și răspunsuri

11:00 – 12:00

 • Thiébaut Weber prezintă Capitolul 5 al Programului de Acțiune: Relansarea modelului social european și modelarea activității pentru viitor printr-un pilon eficient al drepturilor sociale
 • Discuții generale privind Capitolul 5
 • Intervenția lui Richard Trumka, președintele AFL-CIO, S.U.A.

12:00 – 12:30

 

Panel 5:  Pilonul social și viitorul muncii

o Moderator: Thiébaut Weber

o Vorbitori: de confirmat

o Semih Yalcin, reprezentantul lucratorilor  în Foodora Köln

o Întrebări și răspunsuri

12.30-13.00

 • Declarația Președintelui privind procedura de alegeri
 • Prezentarea candidaților pentru posturile de secretar general, Secretari generali adjuncti și secretari confederali, președinte, vicepreședinti

13:00 – 14:30

 • Pauza de masa
 • VOTUL pentru noul Secretariat, Președinte, Vicepreședinți și auditori  va avea loc în timpul pauzei de prânz
 • Reuniunea ETUI – Democrație- Camera Schubert 4-6, etajul 1

14:30 – 15:30

 • CONTINUARE – Discuție generală privind Capitolul 5
 • Vot pentru Capitolul 5

15:30 – 16:15

 • Panel 6: Migrația, azilul, incluziunea: este momentul pentru construirea unei noi solidarități europene împreună!

o Moderator: Liina Carr

o Vorbitori: Enrico Letta, decan al Școlii de Afaceri Internaționale de la Paris (PSIA) la Sciences Po din Paris, președintele Institutului Jacques Delors și fost prim-ministru italian.

o Întrebări și răspunsuri

16:15 – 18:30

 • Liina Carr prezintă Capitolul 6 al Programului de Acțiune: Migrația și o agendă globală bazată pe solidaritate, egalitate și incluziune
 • Discuții generale privind capitolul 6
 • Intervenția Naima Hammami, membrui al Biroului executive UGTT Tunisia
 • Intervenția lui Hassan Yussuf, secretar general al CLC
 • Vot pentru capitolul 6

18.30-20.00

 • Conferința internațională – „Apărarea democrației și construirea unui nou spațiu multilateral” Camera Stolz 2 – parter
 • Prezidata de Rudy De Leeuw, președintele ETUC
 • Introducere de Luca Visentini, secretar general al ETUC
 • Intervenții ale liderilor sindicali europeni și ale oaspeților sindicali internaționali

Ziua 4: vineri, 24 mai 2019

09:00 – 09:30

 • Rezultatele alegerilor – Eveniment foto cu echipa nou-aleasă

09:30 – 11:00

 • Rezolutii de urgență

11:00 – 12:30

 • Adoptarea Programului de Acțiune
 • Secretarul general prezintă Manifestul CES de la Viena
 • Discuție și vot asupra Manifestului CES de la Viena
 • Președintele nou ales se adresează Congresului
 • Secretarul general CES se adresează Congresului
 • Președintele în exercițiu închide Congresul

12:30

 • Sfârșitul celui de-al 14-lea Congres al CES

12:30 – 13:00

 • Întâlnirea noului Comitet Executiv pentru alegerea noului Comitet Director ( Sala Congresului )

13:00 – 13:30

 • Conferința de presă (de confirmat )

 

Manifestul Confederatiei Europene a Sindicatelor 2019-2023

Trăim un moment crucial și provocator pentru Europa și pentru mișcarea sindicală europeană.

Efectele globalizării nereglementate, ale crizei economice și austerității; schimbările în economie și pe piața forței de muncă datorate schimbărilor climatice, digitalizării și automatizării; atacurile asupra drepturilor lucrătorilor și sindicatelor și asupra modelului social european; creșterea inegalităților în interiorul și între țări; problema migrației și a fluxurilor de mobilitate, adesea ducând la discriminare și exploatare – creșterea forțelor extremiste, suverane, naționaliste, neo-fasciste și xenofobe care amenință drepturile omului și drepturile sociale și pun în pericol valorile democratice ale Uniunii Europene – toate acestea ridică preocupări majore pentru viitorul Europei și al oamenilor muncii europeni.

Mișcarea sindicală are responsabilitatea de a apăra democrația și modelul social european, cea mai importantă realizare a secolului trecut, bazată pe pace, drepturile omului, ale lucrătorilor, drepturile sociale și de mediu, pe condiții de trai și de muncă corecte și egale, servicii și sisteme educaționale.

***

Pentru a realiza acest lucru, CES și afiliatii sale au elaborat politici solide pentru viitorul economiei, societății și pieței muncii europene și vor pune în practică instrumente și acțiuni puternice și eficiente pentru a consolida rolul sindicatelor în obținerea de rezultate concrete și pozitive pentru lucrători, în special în ceea ce privește:

O politică economică nouă, progresivă și durabilă; creșterea salariilor și convergența salarială ascendentă între țări și sectoare; angajarea în locuri de muncă de calitate și o reducere a săptămânii de lucru fără reducerea salariilor și controlul asupra regimului timpului de lucru; apărarea și extinderea drepturilor lucrătorilor, protecția socială și serviciile publice; relansarea dialogului social, consolidarea negocierilor colective, extinderea acoperirii și promovarea participării lucrătorilor; tranziția justa, globalizarea durabilă și comerțul progresiv; mobilitatea echitabilă și o politică comună în materie de migrație și azil, bazată pe respectarea drepturilor și a egalității de tratament.

Aceasta este cea mai bună modalitate de a îmbunătăți condițiile de muncă și de viață ale membrilor noștri și de a modela viitorul lumii muncii.

***

Vom construi o mișcare sindicală reînnoită și mai puternică, capabilă să se organizeze și să se mobilizeze, să facă față provocărilor pe care le avem în fața noastră, să anticipăm și să formăm schimbările care urmează. O mișcare sindicală care participă la consolidarea democrației și a progresului social în Europa.

O mișcare puternică a sindicatelor pentru viitor, capabilă să schimbe politicile existente în domeniul economic și al pieței forței de muncă și să includă pe cei care sunt excluși acum din drepturi și  de la protecție și nu sunt tratați în mod egal: femeile, lucrătorii tineri și  lucratorii precari, lucratorii din economia informală, migranții și lucrătorii mobili, persoanele cu handicap sau cele afectate de orice formă de discriminare, inclusiv în ceea ce privește orientarea sexuală și identitatea de gen.

Miscarea sindicala europeana va construi o Europa mai justa pentru lucratori.

***

Contractul social care stă la baza economiei sociale de piață a UE este amenințat din cauza măsurilor de austeritate, a reducerilor și a dereglementării puse în aplicare în întreaga Europă, ca reacție greșită la criza economică și din cauza dumpingului social și salarial și al exploatării  muncii și abuzurilor .

Pilonul european al drepturilor sociale și noua  legislație sociala sunt pași importanți pentru restabilirea modelului social european, însă nu vor fi suficienți.

Este nevoie de un contract social revizuit pentru Europa – care să stabilească relația dintre trei grupuri diferite ale societății – statul, forța de muncă și capitalul. Instituțiile trebuie să își asume responsabilitatea de a consolida economia socială de piață. Companiile nu ar trebui să poată profita de piața unică și, în același timp, să o submineze prin exploatarea forței de muncă sau prin evitarea plății impozitelor și a contribuțiilor sociale.

CES lansează Planul său de Acțiune pentru realizarea unui contract social pentru Europa reînnoit și va lucra și va negocia cu instituțiile europene și naționale și cu organizațiile patronale pentru realizarea acestuia, prin inițiative emblematice care includ:

 1. Un Protocol de Progres Social, care prevede ca statutul primar al lucrătorilor, sindicatelor și drepturilor sociale, să fie inclus în tratate și pus în aplicare prin legislația și politica UE.
 2. Relansarea unui plan extraordinar pentru creșterea investițiilor publice și private în crearea de locuri de muncă de calitate în toate sectoarele economiei și investiții publice în servicii publice, bunuri publice și protecție socială.
 3. Reforma guvernanței economice a UE, Semestrul european, Uniunea Monetară Europeană și bugetul UE pentru promovarea justiției sociale, a investițiilor favorabile locurilor de muncă, a creșterii durabile, a impozitării corecte și progresive și a bunăstării populației – toate acestea fiind un obiectiv al politicilor economice ale UE.
 4. Reconstruirea Modelului Social European prin consolidarea și punerea în aplicare a principiilor Pilonului European al Drepturilor Sociale prin politici, legislație, reglementări sociale, convenții colective și măsuri solide pentru redistribuire și convergență ascendentă.
 5. Consolidarea dialogului social bipartit și tripartit la nivel european, național și sectorial, prin consolidarea legislației, politicilor, acordurilor și finanțării pentru consolidarea capacităților.
 6. Un parteneriat pentru negocierea colectivă, pentru a obține o creștere generală a salariilor și o convergență ascendentă a salariilor și a condițiilor de muncă pentru toți. Parteneriatul ar trebui să ducă la recomandări ale Consiliului și, eventual, la o directivă-cadru, să consolideze și să construiască negocieri colective naționale și mai puternice, precum și drepturi solide ale lucrătorilor și ale sindicatelor din fiecare stat membru al UE.
 7. Mai mult efort pentru egalitatea de gen la locul de muncă și în societate, cu legislație și politici care să abordeze toate formele de discriminare, în special diferența de remunerare între femei și bărbați;
 8. Gestionarea schimbărilor climatice, a digitalizării, a automatizării și a globalizării, cu o tranziție echitabilă care – prin legislația UE, măsurile de politică și fondurile dedicate – sa asigure faptul că nimeni nu este lăsat în urmă.
 9. O reformă a dreptului concurenței, a dreptului societăților comerciale și a noii legislații privind lanțurile de aprovizionare în cadrul pieței unice, pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor sociale, a drepturilor muncitorilor și sindicatelor.
 10. O reformă a legislației UE privind informarea și consultarea, reprezentarea la nivel de consiliu și comitetele europene de întreprindere, îmbunătățirea participării lucrătorilor la locul de muncă și schimbarea și restructurarea economiei.
 11. Să formeze viitorul muncii cu cadrele juridice ale UE pentru a reduce ocuparea precară și incertă, pentru a extinde drepturile lucrătorilor și pentru a proteja noile forme de muncă, a opri salariul și „dumpingul” social și a construi mobilitatea echitabilă a lucrătorilor și egalitatea de tratament;
 12. Să determine ca învățarea pe tot parcursul vieții și dreptul la instruire să devină realitate pentru toată lumea printr-o inițiativă legislativă a UE;
 13. Acțiuni sporite pentru a construi o agendă europeană echitabilă și durabilă pentru migrație, globalizare, comerț internațional și politici externe și de vecinătate, inclusiv prin implementarea completă a Agendei 2030 și a celorlalte tratate și instrumente ale ONU, inclusiv convențiile OIM.

 

Viitorul sindicatelor în Europa: digitalizare, tinerii și organizarea acestora

Astăzi, 20 mai 2019, o delegaţie a tinerilor din cadrul C.N.S.L.R. Frăţia (Adriana CIACÂRU – Federaţia COLUMNA, Nicolae BAICAN – F.S.L.I Petrol-Energie, Victor SANDU – Federaţia Gaz România) a participat în cadrul Conferinţei pe tema: Viitorul sindicatelor în Europa: digitalizare, tinerii & organizarea acestora.

Conferinţa transmisă live, a fost organizată de ETUC (Confederaţia Europeană a Sindicatelor) cu sprijinul Fundaţiei Friedrich Ebert Stiftung și a reunit tineri sindicaliști din întreaga Europă. În cele 2 ore, au fost prezentate efectele digitalizării asupra pieţii muncii și provocările pe care le întâmpină tinerii și mișcarea sindicală. Perspectiva practică a fost oferită de Claire Coatman – TUC, UK, Adele Siegl – sindicatul din cadrul Foodora, Austria & Asa Strom – SACO, Suedia.

Delegaţia tinerilor, alături de conducerea C.N.S.L.R. Frăţia, participă la cel de-al 14-lea Congres al ETUC, unde sunt prezenţi peste 600 de delegaţi naţionali din Europa.


În perioada 11-14 mai 2019, CNSLR Frăția a participat la Congresul Confederației Generale a Sindicatelor din Franța, unde a avut loc Conferința internațională ”Viitorul muncii”

In perioada 11-14 mai 2019, o delegatie a CNSLR- FRATIA a participat la  cel de-al 52-lea Congres al Confederatiei Generale a Sindicatelor din Franta, care s-a desfasurat la Dijon.

Aproximativ o mie de delegați au participat la dezbaterile congresului pentru a defini liniile directoare ale activitatii CGT pentru următorul mandat.

Congresul a fost precedat de o conferinta internaționala, la care au participat cei 107 invitati provenind din 87 de organizatii sindicale din 60 de tari din intreaga lume.  Tema  acestei conferinte a fost “ Viitorul muncii”. Dezbaterile au fost  organizate  în jurul a patru sub-teme:

 1. O planetă inegală: În contextul economic și social actual, dominat de mari inegalități, in intreaga lume, mișcarii sindicale ii revin responsabilitati majore. In cadrul acestor discutii, accentul s-a pus pe aspecte legate de condițiile climatice și de mediu, jaful resurselor naturale, inegalitatea dar și efectele dăunătoare ale reformelor de austeritate în țările în care sunt implementate, conflictele armate și migrațiile pe care acestea le implică.
 2. Revoluțiile muncii:  se anunta uneori, cu emfaza, disparitia activitatii la locul de munca, dar prin aceste declaratii se ascund mai degraba atacurile asupra reglementărilor muncii. Capitalismul se bucură de mediul de lucru lipsit de  cadru legal. Prezentarile facute si dezbaterile au facut referire la ponderea muncii informale în lume si ce se întâmplă cu „revoluțiile” digitale  si consecintele acestora.
 3. Rolul și misiunile sindicalismului: Lumea muncii are nevoie de sindicate puternice pentru apăra  standardele internaționale de muncă pe care se bazează. S-a evidentiat necesitatea de a discuta despre eficacitatea sindicalismului internațional, metodele și scopurile sale, bilanțul acțiunilor pe care le-a dezvoltat, precum si actiunile pe careînca nu le-a făcut, dar care se impun ca necesare.
 4. Al doilea centenar al OIM: OIM este singurul loc de producție și de control al normelor pentru aplicarea standardelor, pentru apărarea muncii și a celor care o exercită. Cu toate acestea, OIM este vizată de atacurile violente ale patronatului la nivel mondial. La începutul celui de-al doilea centenar,  ne punem intrebari privind  viitorul pe care  ni-l dorim pentru OIM. Pe data de 17 iunie, in timpul celei de-a 108-a Sesiune a Conferintei Internationale a Muncii, este programta o manifestatie organizata de Confederatia Internationala a Muncii, prin care se solicita ca noul Centenar OIM sa fie uncentenar social. Au fost purtate discutii pe aceasta tema  si s-a evidentiat dorinta de a face din acest eveniment un succes răsunător al miscarii sindicale internationale.

Congresul CGT Franta a oferit reprezentantilor organizatiei noastre posibilitea de stabili noi directii de colaborare cu o serie de alte organizatii sindicale participante la acest eveniment, care se vor concretiza in organizarea de activitati in sprijinul membrilor nostri de sindicat.


9 Mai, Ziua Europei

Ziua Europei e sărbătorită pe 9 mai ca urmare a unei decizii luate în 1985 de liderii UE întruniţi la Milano. Punctul de plecare al unei Europe mai sigure, mai organizate și mai unite se regasește în anul 1950, cind Robert Shuman, pe atunci ministru de externe al Frantei, a propus înființarea unei federații care sa promoveze valorile europene și care sa pastreze pacea în acest spațiu. La data de 9 mai a aceluiași an “declaratia lui Shuman” a început sa fie semnată de mai multe state, astfel fiind puse bazele Comunităţii Europene, iar mai târziu – ale Uniunii Europene.

 

Ne dorim  ca această zi să rămînă în istoria continentului ca zi de sarbatoare, în care să trăim pe deplin  sentimentul libertatii, al înţelegerii între naţiuni şi al respectului reciproc. 

Mișcarea sindicală are responsabilitatea de a apăra democrația și modelul social european, cea mai importantă realizare a secolului trecut, bazată pe pace, drepturile omului, ale lucrătorilor, drepturile sociale și de mediu, pe condiții de trai și de muncă corecte și egale, servicii și sisteme educaționale.

 Noi, ca parte a miscarii sindicale europene vom contribui la  construirea unei Europe mai juste pentru lucratori !

Vom lucra și vom negocia cu instituțiile europene și naționale și cu organizațiile patronale pentru reconstruirea Modelului Social European prin consolidarea și punerea în aplicare a principiilor Pilonului European al Drepturilor Sociale prin politici, legislație, reglementări sociale si  convenții colective. 

Fie ca valorile Europei precum democrația, respectul fata de demnitatea umana, egalitatea, libertatea, supremația legii și respectul tuturor drepturilor indiferent de rasă, naționalitate, religie sau culoare să  reprezinte baza pentru o agendă europeană echitabilă și durabilă .