Conferința Internațională la Nivel Înalt „Condiția femeii moderne – între empowerment, leadership și discriminarea de gen”

În perioada 29-30 mai, la Palatul Parlamentului, s-a desfășurat Conferința Internațională la Nivel Înalt „Condiția femeii moderne – între empowerment, leadership și discriminarea de gen”, organizată de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Băbați, în marja Președinției României la Consiliul UE, sub înaltul patronaj al doamnei Viorica DĂNCILĂ, Prim – ministrul României.

Conferința a reunit în jur de 200 de persoane,  prim-miniștrii, demnitari români si europeni, reprezentanți din institutele și instituțiile Uniunii Europene, relevante pentru domeniul egalității de șanse și tratament între femei și bărbați, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai sectorului privat.

La acest important eveniment international, confederația noastră a fost reprezentata de Florentina Enache, reponsabil department internațional.

În cadrul conferintei, s-a susținut ca promovarea egalității de gen la nivel european și global reprezintă o chestiune de corectitudine socială în ceea ce privește modul în care bărbații și femeile sunt tratați în cadrul societăților noastre.

Provocările cu care se confruntă societățile noastre în acest domeniu pot varia și diferă într-o anumită măsură, însă ele cuprind multe trăsături comune care sunt în general recunoscute ca valori sociale: egalitatea, nediscriminarea, non-stereotipurile, incluziunea, diversitatea și respectarea drepturilor omului.

În actualul context schimbător și provocator atât la nivel european, cât și global, avem ocazia să devenim mai activi și implicați mai mult în promovarea egalității de gen și a luptei împotriva discriminării de orice fel.

Este responsabilitatea noastră comună, ca factori de decizie și ca  societate civilă, să acționăm în favoarea unor societăți mai echitabile, nediscriminatorii și performante.

Au fost deja făcuți pași importanți în promovarea egalității de gen și a împuternicirii femeilor.

La nivel european, Angajamentul strategic al Comisiei privind egalitatea de gen (2016-2019) subliniază necesitatea intensificării eforturilor de promovare a egalității de gen, în special în cinci domenii prioritare: independența economică a femeilor și bărbaților; reducerea diferenței de remunerare, a diferențelor de venituri și a pensiilor; egalitatea de șanse în procesul de luare a deciziilor; combaterea și stoparea violenței bazate pe gen; și promovarea egalității de gen în Europa și dincolo de frontierele statelor membre ale Uniunii Europene; precum și prin integrarea perspectivei transversale de gen în toate activitățile și programele finanțate de Uniunea Europeană.

În același timp, Pilonul european al drepturilor sociale a proclamat, la 17 noiembrie 2017, care solicită economii echitabile și funcționale, precum si sisteme de asistență socială și societăți mai echitabile, reafirmă egalitatea de gen ca fiind unul dintre principalele principii ale UE. De asemenea, subliniază faptul că trebuie să se asigure și să se încurajeze egalitatea de șanse și tratamentul între femei și bărbați în toate domeniile, precum și faptul că femeile și bărbații au dreptul la o remunerare egală pentru muncă de aceeași valoare.

Planul de acțiune al Uniunii Europene 2017-2019 analizează cauzele diferențelor de remunerare între femei și bărbați din diferite perspective și prezintă un set amplu de activități complementare pentru a combate diferențele de remunerare între femei și bărbați și pentru a asigura aplicarea principiului egalității de remunerare pentru femei și bărbați.

Din perspectivă globală, a 25-a aniversare a Declarației ONU și a Platformei de acțiune de la Beijing oferă o oportunitate de a revizui progresele realizate în punerea în aplicare a măsurilor în cele 12 domenii critice de îngrijorare definite pe această bază și de a identifica provocările cheie și de a discuta viitoarele priorități și acțiuni în contextul politicilor Uniunii Europene în materie de egalitate de gen.

Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) urmărește să asigure eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și recunoașterea și exercitarea de către femei a drepturilor și libertăților lor fundamentale în domeniul politic, economic, social, cultural, sau orice alt domeniu.

În plus, Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, adoptată în septembrie 2015, descrie un set de 17 obiective universale și transformative și asigură o lume în care barierele juridice, sociale sau economice au fost îndepărtate, permițând femeilor și fetelor să se bucure de drepturi egale și  de tratament cu  bărbații și băieții.

* * *

Obiectivul general al Conferinței a constat  în menținerea permanentă a egalității de gen in centrul preocuparilor noastre și transformarea acesteia într-o etapă importantă în acțiunile noastre viitoare. Nu putem vorbi despre bunăstarea socială a cetățenilor fără împuternicirea economică a femeilor, fără a promova femeile în toate domeniile mediului social și economic, indiferent dacă ne referim la educație, piața forței de muncă, conducere, spirit antreprenorial sau poziții politice la cel mai înalt nivel nivel.

Din perspectivă europeană, impulsul este adecvat în contextul dezbaterii în curs privind viitorul Uniunii Europene, în special având în vedere că UE necesită o perspectivă prospectivă în ceea ce privește egalitatea de gen, în timp ce cadrul existent  expiră în 2019.

Dezvoltarea unei perspective prospective pentru promovarea egalității de șanse și a tratamentului între femei și bărbați, pe baza Angajamentului strategic al UE pentru egalitatea între sexe, va contribui la asigurarea responsabilității și a coordonării pe termen lung, precum și la implementarea eficientă a măsurilor și monitorizarea rezultatelor politicilor publice privind egalitatea de gen în UE. În același timp, trebuie să promovăm o abordare coordonată  la nivel global în ceea ce privește egalitatea de gen.

Echilibrul de gen este și ar trebui să rămână în centrul modelului european alături de principiile, valorile și obiectivele care definesc succesul proiectului nostru european.

Declarația comună privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, semnată la 15 martie de către Președinția României a Consiliului UE cu viitoarele președinții finlandeze și croate, reprezintă un document-cheie pentru stabilirea obiectivelor, măsurilor și acțiunilor comune specifice domeniului pentru următoarea perioadă. Declarația reprezintă un angajament atât pentru sprijinirea participării femeilor pe piața muncii, cât și pentru antreprenoriatul femeilor, precum și pentru sprijinirea femeilor aflate în situații vulnerabile.

Pe baza acestor realizări, conferința organizată de Președinția României Consiliului UE a vizat lansarea unui proces de reflecție cu privire la modul în care egalitatea de gen ar trebui consolidată în cadrul societăților și politicilor noastre, prin facilitarea schimbului de bune practici, politici și inițiative întreprinse la nivel european și internațional în acest domeniu.

În cadrul Conferintei, au fost organizate 4 sesiuni de dezbateri, în vederea conturării de noi perspective cu privire la temele de discuție.


SESIUNEA I: Asigurarea unei participări mai active a femeilor pe piețele forței de muncă și promovarea independenței economice a femeilor. De ce este esențial
ă egalitatea de gen?

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Egalitatea de gen reprezintă una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. În prezent, politicile active rămân o necesitate pentru asigurarea unei mai bune utilizări a capacităților femeilor și pentru îmbunătățirea participării femeilor pe piața muncii, a unor politici de remunerare corecte și echitabile care să contribuie la independența lor economică, reprezentarea egală în pozițiile de conducere.

În același timp, realizarea unui echilibru între viața profesională și cea privată este o condiție prealabilă pentru crearea unui cadru mai echitabil care să favorizeze participarea femeilor la viața economică și socială.

Facilitarea reconcilierii vieții profesionale cu viața privată devine și mai importantă în contextul schimbărilor demografice și al evoluțiilor piețelor forței de muncă. În acest sens, recenta adoptare la nivel european a Directivei privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată reprezintă un progres consistent în eforturile Uniunii de a asigura și promova egalitatea de gen pe piața muncii, oferind condiții care să faciliteze reconcilierea muncii și familiei pentru toți cetățenii europeni, în special pentru femei. Acesta reafirmă unul dintre principiile pilonului european al drepturilor sociale, care face parte integrantă din procesul de consolidare a dimensiunii sociale a UE.

În același timp, participarea egală a femeilor la luarea deciziilor nu este doar o problemă a justiției sociale și a democrației, ci poate fi considerată, de asemenea, o condiție necesară pentru luarea în considerare a perspectivei femeilor.

Femeile au demonstrat capacitate de  conducere considerabilă în organizațiile comunitare și informale, precum și în funcțiile publice.

Cu toate acestea, proporția redusă a femeilor în rândul acestor factori de decizie economici și politici la nivel local, național, regional și internațional reflectă barierele structurale și de atitudine care trebuie abordate prin măsuri pozitive. Guvernele, corporațiile transnaționale și naționale, mass-media, băncile, instituțiile academice și științifice și organizațiile regionale și internaționale nu utilizează pe deplin talentele femeilor în calitate de manageri de top, factori de decizie politică, diplomați și negociatori.

Distribuția echitabilă a puterii și luarea deciziilor la toate nivelurile depinde de noi. În abordarea inegalității dintre bărbați și femei, în împărțirea puterii și luarea deciziilor la toate nivelurile, toți actorii ar trebui să promoveze o politică activă și vizibilă de integrare a perspectivei de gen în toate politicile și programele, astfel încât, înainte de luarea deciziilor, ar trebui realizata o analiza privind  efectele asupra femeilor și, respectiv, bărbaților.

Realizarea obiectivului de participare egală a femeilor și bărbaților la activitățile economice va oferi un echilibru care să reflecte mai bine compoziția societății și este necesar pentru consolidarea democrației și promovarea bunei funcționări a acesteia.


SESIUNEA II: Promovarea echilibrului între femei și bărbați și drepturile femeilor la nivel global. Cât mai multe femei în luarea deciziilor fac diferența?

 OBIECTIVELE PRINCIPALE

Uniunea Europeană este un promotor activ al unei abordări bazate pe drepturi privind cooperarea pentru dezvoltare, care joacă un rol important în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDD). Această abordare promovează includerea și participarea, nediscriminarea, egalitatea și echitatea, transparența și responsabilitatea. Echilibrul între sexe se află în centrul valorilor UE și este consacrat în cadrul legal și politic. Drepturile femeilor, egalitatea de gen, împuternicirea femeilor și fetelor reprezintă, de asemenea, o prioritate a Uniunii Europene în toate domeniile de acțiune externă.

O caracteristică importantă a acțiunii la nivelul UE în ceea ce privește promovarea dezvoltării durabile se referă la punerea în aplicare a Agendei 2030. Adoptarea recentă de către Consiliul UE a concluziilor care deschid calea către o Uniune tot mai sustenabilă până în 2030 reafirmă angajamentul UE de a-și menține rolul de lider în punerea în aplicare a agendei 2030 și de a rămâne un susținător ferm al sprijinului multilateral pentru  abordarea provocărilor globale.

În același timp, acest demers reprezintă baza unei viitoare strategii a UE pentru punerea în aplicare a Agendei 2030.

SESIUNEA III: Abilitarea femeilor – consolidarea rolului femeilor în antreprenoriat

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Femeile joacă un rol semnificativ în ciclul de dezvoltare economică, contribuind și sprijinind economia în mod extensiv și durabil, în multe sectoare diferite, fie că sunt angajați, fie că angajează alții. Una dintre componentele cheie ale unei creșteri economice durabile în societățile dezvoltate s-a dovedit a fi împuternicirea financiară a femeilor.

Este cunoscut faptul că multe dintre cele mai mari și mai reușite întreprinderi din lume sunt deținute sau gestionate de femei. Din păcate, împuternicirea femeilor rămâne în urmă în multe țări ale lumii. Unele dintre provocările legate de creșterea numărului de femei implicate în activități antreprenoriale sunt legate de: dificultatea accesării cunoștințelor antreprenoriale și a rețelelor, dificultatea accesării resurselor financiare, lipsa  de încredere în femeile – antreprenor.

SESIUNEA IV: Egalitatea de gen – o condiție prealabilă pentru creșterea socială și economică în UE. Cât de departe suntem de a elimina diferențele de remunerare între femei și bărbați și decalajul dintre femei și bărbați?

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Femeile au  mai  multe dificultati, deoarece sunt concentrate pe niveluri mai mici și locuri de muncă mai slab remunerate, au o pauză mai lungă în carieră și sunt mai susceptibile de a rămâne pe piața muncii pentru a concilia responsabilitățile de muncă și îngrijire. Eliminarea acestor lacune este esențială pentru stimularea independenței economice a femeilor și pentru creșterea economică.

Conferinta s-a incheita prin adoptarea Declaratiei- manifest de la Bucuresti, document simbolic al acestei conferinte internationale, prin care se reitereaza necesitatea ca promovarea egalității de gen și a luptei împotriva discriminării de orice fel trebuie sa ramana  elemente prioritare si pentru viitoarele Presedintii ale Consiliului Uniunii Europene.