Viitorul confederatiei europene a sindicatelor

In perioada 21-24 mai 2019, va avea loc cel de-al XIV-lea Congres al Confederatiei Europene a Sindicatelor. In pregatirea congresului, a fost intocmit un document referitor la viitorul CES, pe care–l prezentam rezumativ, in cele ce urmeaza.

Provocări și misiune

În stabilirea priorităților sale pentru perioada următoare, CES își propune să abordeze provocările majore cu care se confruntă mișcarea sindicală europeană:

1.Abordarea crizei democrației la nivel instituțional, economic și social; modelarea viitorului Europei în beneficiul lucrătorilor; deschiderea căii spre reformele Tratatului, în care drepturile sociale au un rol important, inclusiv  printr – un protocol privind progresul social care urmează să fie inclus în Tratate.

 1. Stabilirea unui nou model macroeconomic pentru o creștere durabilă și incluziva, bazat pe investiții și crearea de locuri de muncă de calitate; reformarea guvernanței economice a UE, semestrul european, UEM și resursele UE, pentru a se asigura că dimensiunea socială merge mână în mână cu dimensiunea economică; combaterea dumpingului și a evaziunii fiscale pentru a crea mai multe sisteme fiscal, mai democratice și mai bine coordonate în UE.
 2. Modificarea radicala a distribuției bogăției și ponderea salariilor în economie, pentru a remedia inegalitățile și a consolida justiția socială;să se consolideze negocierile colective și relațiile industriale, pentru a realiza o convergență ascendentă a salariilor și a condițiilor de muncă pentru toți; apărarea și consolidarea drepturilor lucrătorilor și sindicatelor; pledarea in favoarea drepturilor  omului și nediscriminarii la toate nivelurile; realizarea egalității de gen în societate și în lumea muncii.
 3. Reglementarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, digitalizarea și automatizarea și, în contextul globalizării, a unui mod echitabil și incluziv, să nu lase nici un lucrător în urmă;relansarea politicii industriale europene și să se asigure că dreptul la concurența și dreptul societăților comerciale în cadrul pieței unice nu se suprapun cu drepturile sociale, drepturile lucrătorilor și drepturile sindicale;să îmbunătățească participarea lucrătorilor la locul de muncă și în schimbările și restructurarea economiei.
 4. Reconstruirea modelului social european prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, prin legislație și măsuri corecte de convergență de jos în sus, astfel încât toți lucrătorii și cetățenii sa poata beneficia de acestea in mod echitabil; sa se ajunga la piețe ale forței de muncă, mobilitatea forței de muncă, protecția socială și sistemele de educație și formare, echitabile și incluzive; modelarea viitorului muncii pentru a reduce precaritatea și incertitudinea și pentru a mări și a extinde protecția lucrătorilor; consolidarea și promovarea dialogului social și a dialogului tripartit la toate nivelurile.
 5. Abordarea problemei migrației prin protejarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, asigurarea tratamentului egal la locul de muncă prin prevenirea și combaterea exploatării, prin deschiderea drumului catre integrare și incluziune; realizarea unei egalități de gen în cadrul societatii și in lumea muncii; prin remodelarea multilateralismului la nivel european și global, cu politici care evidențiază drepturile sociale și ale lucrătorilor, în contextele instituțiilor și forumurilor internationale în care rolul partenerilor sociali trebuie consolidat; pledarea pentru comerțul internațional și o agendă de globalizare mult  mai echitabile și incluzive, inclusiv prin inițiative internaționale, cum ar fi Agenda 2030 a  Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă.

Următorul mandat al CES va aborda aceste provocări și va pune în aplicare aceste priorități, prin acțiuni specifice descrise în detaliu în Programul de acțiune CES 2019-2023. CES va continua să își îmbunătățească metodele de lucru, prin consolidarea coordonării cu afiliatii naționali și sectoriali pentru a conecta mai bine acțiunile la nivel european și național, în special cele care vizează instituțiile și guvernele UE, ca factori cheie în luarea deciziilor in cadrul Agendei europene. Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, CES va lansa, de asemenea, un proces pentru reînnoirea sindicala, care urmează să fie coordonat cu acțiuni similare întreprinse de afiliatii sai la nivel national și sectorial.

Strategia de reînnoire a sindicatelor va include inițiative tintite îndeosebi:

1.să protejeze lucrătorii din sectoarele tradiționale care au fost/ sunt expuși riscului de a-și pierde locul de muncă, drepturile și protecția; 2. să se extindă drepturile și protecția similara lucrătorilor  precari și atipici.  3. Să implice mai bine grupuri specifice, cum ar fi tineretul, femeile și migranții în viața sindicală și procesele decizionale.

Organizarea și campaniile

Schimbările profunde în viitorul muncii vor avea un impact puternic și asupra viitorului sindicatelor. Pe masura ce ratele actuale de sindicalizare se diminueaza,  sindicatele ar putea dispărea în intervalul a câteva decenii. Impactul, chiar și în țările în care sindicatele sunt mai puternice, ar fi catastrofal. Nevoia de reînnoire  sindicala este de o importanță capitală.

Comitetul de organizare ad-hoc al CES, creat după Congresul de la Paris,a adunat lideri de la afiliații nationali, responsabili cu  organizarea si dezvoltarea sindicala, a făcut progrese, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă între ETUC și ETUI în acest domeniu.

CES, care colaborează cu departamentul educațional al ETUI, va oferi programe de instruire pentru profesioniștii sindicali din întreaga Europă, pentru dezvoltarea expertizei în facilitarea gândirii analitice și strategice și discuții privind reînnoirea și organizare. După această primă etapă, va fi concepută o ofertă de formare pentru a aborda problema nevoilor profesioniștilor din sindicate, oferindu-le instrumente și metode de implementare a strategiilor de reînnoire și organizare definite de sindicatele lor. Cercetarea ETUI va conduce și va sprijini ETUC în analizarea provocarii afilierii sindicale .

Acest lucru nu este suficient dat fiind amploarea provocării viitoare: CES trebuie să meargă mai departe.  Următorul pas ar trebui să fie acela de a reuni eforturile în domeniul formării profesionale, cartografierea strategiilor organizaționale / de reînnoire și a cercetării cu un angajament politic și comunicări de calitate, într-o inițiativă coerentă pentru reînnoirea sindicala, planificată strategic și cu atenție pentru ca  toti afiliații să acționeze împreună pentru binele comun.

O inițiativă, construită în solidaritate pentru reînnoire și construită în respectul diferențelor naționale și sectoriale, va trebui să vizeze femeile, tinerii muncitori, migranții, lucrătorii atipici și alte grupuri slab reprezentate,  care sa fie informați asupra unor teme cum ar fi decarbonizarea, digitizarea, robotizarea și globalizarea, caci vor determina viitorul muncii și al ocupării forței de muncă.

Aceste domenii ar trebui luate în considerare la stabilirea priorităților din strategia campaniei CES pentru următorul mandat, pe baza experienței de succes a campaniei de creștere a salariilor, care ar trebui să fie dezvoltata în continuare.

Comitetul executiv va decide asupra posibilelor noi campanii pentru următorul mandat, pentru ca apoi să fie incluse în Programul de acțiune al Congresului și să fie dezvoltate în detaliu după Congres. Comitetul executiv este responsabil de definirea clara a obiectivelor mijloacelor, instrumentelor și  foii de parcurs pentru posibilele campanii viitoare.

Secretariatul CES va cere Comitetului Executiv să ia în considerare, ca teme pentru noi pentru posibile campanii:

– consolidarea și promovarea negocierilor colective, în cadrul procesului  de creștere a salariilor pentru  lucrătorii europeni; convergența în crestere a salariilor ;

– consolidarea și promovarea drepturilor și a protecției sociale pentru lucratorii atipici și precari, ca parte a unei strategii  de organizare și reînnoire sindicala.

Cooperarea sindicală transnațională și asistența acordată membrilor

Pentru a crește mobilitatea forței de muncă și migrația, este necesar să se consolideze strategii sindicale pentru integrare, tratament egal și asistență lucrătorilor mobili, pentru a preveni și a combate fenomenele de dumping și exploatare.

În acest scop, cooperarea transnațională a sindicatelor trebuie să fie luată în considerare astfel încât membrii mobili ai  sindicatelor sa  poata fi asistați de către toți afiliații CES dincolo de frontiere.

Strategia de comunicare a CES

Comunicarea este esențială pentru atingerea obiectivelor CES. De la ultimul Congres,  CES se bucură de o vizibilitate sporită în mass – media și în rețelele sociale. Aceasta reprezinta rezultatul muncii Confederației in implementarea rezoluției privind comunicarea adoptată de Comitetul executiv în octombrie 2015.

Comunicările CES sunt foarte diverse și presupun:

 1. O acoperire mediatica din ce în ce mai populară (chiar mai mult în unele țări);
 2. O influență semnificativă in rețelele sociale (mai mult de 17.000 de followers pe Twitter) cu suporturi vizuale, inclusiv actiuni “ foto ” la reuniunile comitetelor executive;
 3. O cantitate semnificativă de conținut actualizat în mod regulat pe site-ul internet al CES;
 4. Un buletin lunar și un buletin informativ trimestrial conținând „știri naționale”;
 5. Documentația sub embargo furnizată inainte, pentru 6 zile internationale, pentru care afiliații convin să transmită un mesaj comun, în plus față de documentația privind campania de creștere a salariilor.

Colaborarea cu comunicatorii afiliaților a crescut semnificativ, dar acestia ar putea oferi mai mult sprijin. Considerăm că   nicio acțiune de comunicare nu este susținută de mai mult de 25% dintre afiliați.

Deși există lecții de învățat, campania pentru salarii mai mari ne-a arătat că o campanie europeană poate fi condusă de CES și susținută de afiliații sai.

O campanie trebuie să rămână o activitate cu o anumită prioritate (este limitată în timp), finanțata separat de fiecare afiliat. Următoarea campanie se propune să se desfasoare după Congres.

Pentru Congres și pentru a dezvolta un eventual viitor model de colaborare, CES isi invita afiliații să se angajeze:

 1. sa vorbeasca despre Congres pe retelele lor sociale, site-uri web, în ​​buletinele lor de știri, informații și reviste;
 2. sa incarce clipuri video live sau sesiuni in direct pe Site-urile lor ;
 3. pentru o activitate convenită în Congres, sa se asigure cea mai mare vizibilitate posibila pe toate platformele de social media

In ciuda progreselor semnificative în comunicarea CES, există încă mult de lucru, inclusiv:

 1. Îmbunătățirea coordonării cu ETUI pentru a profita mai bine de cercetarile lor;
 2. Simplificarea limbajului utilizat de ETUC pentru a se depăsi „bula de Bruxelles“ și jargonul sindical;
 3. Continuarea îmbunătățirii site-ul Web al CES, și să se garanteze inclusiv un mai bun acces la documente. În social media, dezvoltarea utilizării LinkedIn și Instragram.

Ar fi de dorit să se consolideze capacitatea Departamentului Comunicare  în special pe germana, din moment ce alte limbi principale ale UE  sunt deja relativ bine acoperite. Cu resurse financiare și umane mai importante, Departamentul de Comunicare ar putea:

 1. Traduce in germana publicații importante pe social media și comunicate de presă și pentru a permite Confederației să încarce o parte din site-ul său într-o a treia limbă;
 2. Aprofundarea comunicarii cu afiliatii, avertizandu-i mai devreme de acțiuni și informații sub embargo;
 3. Utilizarea de noi platforme de social media sau instrumente de comunicare și creșterea utilizarii instrumentelor care necesită resurse mai multe, cum ar fi video;
 4. Consolidarea acțiunii CES prin intermediul campaniilor on-line;
 5. Utilizarea mass-media in general, pentru a difuza informații cu privire la activitățile sindicale și de a ne sărbători realizările: sa ne impunem ca purtător de cuvânt al sindicalismului în Europa nu doar limitandu-ne la  communicate  privind  temele europene dar și solidaritatea cu afiliatii in caz de criză.

Cooperarea cu ETUI

Cooperarea strânsă și foarte fructuoasă dintre ETUI și Secretariatul ETUC,comitetele statutare ale ETUC (Femei, Tineret, IRTUC) și Comitetele permanente, atât în ​​ceea ce privește contribuțiile cât și activitățile educaționale și de formare, vor fi consolidate și îmbunătățite.

ETUI primește, de asemenea, o mulțime de grupuri de vizitatori de la afiliati pentru a discuta activitatile ETUI, modul in care functioneaza ETUI si mai ales cum pot avea acces la ceea ce produce ETUI. Responsabilii ETUI vizitează în mod regulat organizațiile membre.

Cooperarea cu Federatiile Sindicale Europene și cu Grupul lucrătorilor din cadrul CESE

CES și FSE au cooperat întotdeauna îndeaproape și ar trebui să dezvolte o dimensiune suplimentară a cooperării lor prin conectarea mai activă a activităților – fără a interfera în autonomia lor.

Se vor organiza reuniuni periodice ale secretariatului CES și ale secretarilor generali ai FSE. Scopul va fi schimbul de informații și planificarea strategică pentru activitati commune.

CES și FES se străduiesc să-și consolideze coordonarea reciprocă în ceea ce privește dosarele de interes comun, să consulte în mod regulat strategiile și acțiunile legate de acestea și, când este posibil, să utilizeze mai eficient resursele disponibile.

Luând ca sursă de inspirație Consiliul Sindicatelor Mondiale, CES și FSE ar putea organiza întâlniri comune ale conducerilor lor, pe o temă de actualitate, în fiecare an.

CES va deschide o discuție cu conducerea Grupului de lucru al CESE, pentru a relansa și consolida cooperarea reciprocă și, dacă este necesar, revizuirea și  actualizarea acordului de cooperare existent.