Avand in vedere apropiatul Congres al Confederatiei Europene a Sindicatelor, care se va desfasura in luna mai a acestui an, la Viena, cele 89 confederatii afiliate, alaturi de cele 10 Federatii Sindicale Europene,  lucreaza la elaborarea Programului de acțiune pentru urmatoarea perioada 2019- 2023

Temele care stau la baza  activitatii confederatiei europene vor fi grupate in cadrul  a  șase domenii prioritare,  după cum urmează:

 1. a)abordarea crizei democrației la nivel instituțional, economic și social; modelarea Viitorului Europei în interesul lucrătorilor; realizarea unei cai către reformele tratatelor în care drepturile sociale au un rol proeminent, inclusiv printr-un protocol de progres social, pentru a fi inclus în tratate.
 • Viitorul Europei și democrația
 • Dialogul social
 • Participarea lucrătorilor, Comitetele Europene ale Lucratorilor
 1. b)Stabilirea unui nou model economic pentru Europa, bazat pe o abordare durabilă și incluzivă a creșterii economice, creșterea investițiilor publice și private și crearea de locuri de muncă de calitate în toate sectoarele economiei, servicii publice, bunuri publice și protecție socială; reajustarea guvernarii economică a UE, semestrul european, UEM și resursele UE pentru a se asigura că justiția socială merge în mână cu competitivitatea economică și că bunăstarea oamenilor este obiectivul politicilor economice; combaterea dumpingului și evaziunii fiscale și stabilirea unei impozitări mai echitabile, mai progresiste și mai bine coordinate in sistemele de taxare  din UE.
 • Politica macroeconomică și guvernanța economică
 • Guvernarea economică, semestrul european
 • Bugetul UE, coeziunea economică și socială, fondurile structural
 1. c)schimbarea radicală a distribuției averilor și a cotei salariale în economie, pentru a aborda inegalitățile și consolidarea justiției sociale; consolidarea negocierilor colective și relatiilor  industriale pentru a obține o creștere generală a salariilor și o convergență ascendentă a salariilor și condițiilor de munca pentru toți, promovând astfel locuri de muncă de calitate și egalitate la locul de muncă; apărarea și consolidarea drepturilor lucrătorilor și ale sindicatelor; apărarea drepturilor omului și a nediscriminării la toate nivelurile; realizarea egalității de gen în societate și în lumea muncii.
 • Negocierea colectivă și politica salarială
 • Legislatia muncii
 • Sănătate și siguranță
 • Drepturile omului și ale sindicatelor
 • Egalitatea de gen
 • Responsabilitatea socială corporativă
 1. d)Gestionarea tranziției către o economie circulară cu emisii reduse de carbon, digitalizare și automatizare, în contextul globalizării, într-o manieră responsabilă, corectă și inclusivă pentru a nu lăsa nici un lucrător în urmă; relansarea politicii industriale europene, cu o atenție deosebită pentru economiile mai slabe care au deficite în producția industriala; asigurarea că legea concurenței și dreptul societăților comerciale în cadrul pieței unice sunt reformate pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor sociale, muncitorilor și sindicatelor; îmbunătățirea participarii lucrătorilor la locul de muncă și schimbarea și restructurarea economiei; asigurarea că învățarea pe tot parcursul vieții și dreptul la formare sunt o realitate pentru toti.
 • Politica industrială
 • Digitalizarea și economia platformei
 • Dezvoltarea durabilă, schimbările climatice, politica energetică
 • Piața internă
 • Servicii publice
 • Standardizare
 1. e)Reconstruirea modelului social european, prin consolidarea și punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale prin politici, legislație, convenții collectiveși măsuri solide pentru redistribuire și convergență ascendentă, care promovează locurile de muncă de calitate și lupta împotriva precarității, astfel încât toți lucrătorii și cetățenii să poată beneficia de acestea în mod egal, indiferent de raportul de muncă; realizarea unei forțe corecte pentru piețe ale muncii favorabile incluziunii, mobilitatea forței de muncă, protecția socială de calitate, serviciile publice și educația și sisteme de instruire; modelarea viitorului muncii într – un mod care reduce precaritatea și incertitudinea și creșterea și extinderea protecției lucrătorilor; consolidarea și promovarea dialogului social și dialogului tripartit la toate nivelurile.
 • Pilonul european al drepturilor sociale
 • Piața forței de muncă, politica ocupării forței de muncă
 • Munca nestandardizata
 • Educație și formare
 • Tineretul
 • Protecția socială și incluziunea socială
 • Mobilitatea echitabilă, libera circulație și detașarea lucrătorilor
 • EURES și IRTUC, politica regional
 1. f)abordarea problemelor cu care se confruntă migranții și refugiații prin protejarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, asigurând un tratament egal și oportunități egale la locul de muncă și in societate, prevenirea și combaterea discriminării și exploatării, modalități de pregătire pentru integrare și incluziune; reorientarea multilateralismului la nivel european și global prin intermediul politicilor care acordă prioritate drepturilor sociale și lucrătorilor în contextul instituțiilor  și forumurilor internaționale în care rolul partenerilor sociali trebuie consolidat; pledarea pentru o dezvoltare durabilă și aplicabilă mai echitabilă, mai socială și mai ecologică a comerțului internațional și agenda de globalizare, inclusiv prin inițiative internaționale, cum ar fi Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, un tratat obligatoriu privind drepturile omului, Drepturile și afacerile, comertul globală și rolul consolidat al OIM.
 • Migratia
 • Egalitatea și nediscriminarea
 • Relațiile externe
 • Brexit
 • Comerțul
 • Agenda 2030 – Obiectivele dezvoltării durabile în UE
 • Cooperarea pentru dezvoltare