Sindicatul SANITAS solicită partidelor din noua coaliție guvernamentală să respecte Legea 153/2017

Demersurile SANITAS pentru acordarea drepturilor salariale conform prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01.01.2022

De la: FEDERAȚIA SANITAS DIN ROMÂNIA
Prin: dl. LEONARD BĂRĂSCU – Președinte
Către: Partidele politice aflate la guvernare
În atenția: Preşedintelui

Stimate domnule președinte,

Subscrisa, FEDERAȚIA SANITAS DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, Sector 1, Strada Horaţiu nr. 13, cod poștal 010833, organizaţie reprezentativă la nivelul sectorului public de activitate SĂNĂTATE, având peste 100.000 de membri de sindicat, reprezentată în mod legal prin dl. Leonard Bărăscu, în calitate de Președinte (denumită în cele ce urmează „SANITAS”),
Având în vedere:
Considerații prealabile generale cu referire la necesitatea adoptării Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (denumită în cele ce urmează „Legea nr. 153/2017”)
Legea nr. 153/2017 reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice, înlocuind de la momentul promulgării Legea nr. 284/2010 și legile speciale anuale de aplicare a acesteia.
Raționamentul edictării unor norme unitare în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost dat de necesitatea „reparării” unor dezechilibre și disfuncționalități determinate de vechea reglementare, ce au condus la inechități menite să dea naștere la situații cu impact semnificativ asupra veniturilor salariale a mai multor categorii de salariați.
Prin adoptarea Legii nr. 153/2017 s-a urmărit eliminarea disfuncționalităților salariale existente anterior în sistemul public de salarizare, disfuncționalități ce au creat situații discriminatorii între angajați, în esență prin:

– în general, creșterea salariilor de bază mici cu un procent mai mare față de celelalte salarii de bază din grila de salarizare, astfel încât raportul între salariul de bază minim și cel maxim în sectorul bugetar să se reducă la 1 la 12, față de 1 la 15 cât era în vechea reglementare, împrejurare echivalentă cu o creștere accentuată a salariilor aflate la baza piramidei salariale, și
– cu referire la personalul medical, creșterea salariilor de bază, începând cu 2018 (medici și asistente medicale), astfel încât „medicul UPU să beneficieze de echivalentul a 3.600 euro pe lună, iar medicul rezident UPU să beneficieze de echivalentul a 1.200 euro/lună”

Concluzionând, noua reglementare și-a propus o reconsiderare a opticii de remunerare a personalului plătit din fonduri publice, astfel încât să nu mai existe diferențe injuste pentru același tip de muncă prestată, în aceleași condiții și pe același palier de activitate. Legea nr.153/2017 a intrat în vigoare la data de 01.07.2017, cu precizarea că prevederile legii se aplică în mod etapizat, după cum urmează: – începând cu data de 1 iulie 2017 au fost menţinute în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care a beneficiat personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul a ocupat aceeaşi funcţie şi și-a desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii; – începând cu data de 1 ianuarie 2018 cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul brut al sporurilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare au fost majorate cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017. Legea a reglementat faptul că, în perioada 2019-2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018.

Față de cadrul general de reglementare al legii, au existat și unele excepții, inclusiv pentru personalul din sistemul sanitar, excepții care nu au vizat însă toate categoriile de personal și anume:

– începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici, de asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. 1 au fost majorate la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022;  începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă a fost determinat în baza prevederilor din Regulamentul-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat prin HG nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, astfel medicii, asistenţii medicali şi ambulanţierii au beneficiat de stabilirea sporului pentru condiţii de muncă prin raportare la salariul de bază pentru anul 2022;  începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activităţii prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopţii au fost determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018;
– începând cu data de 1 iulie 2020 personalul din sistemul sanitar care ocupă funcţiile de farmacist, biolog, biochimist, chimist, fizician şi psiholog, precum și funcţiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut şi profesor CFM potrivit anexei nr. II, a beneficiat de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022, dar în cazul lor, sporul pentru condiţii de muncă a rămas la nivelul lunii decembrie 2018.
Salariile de bază și celelalte drepturi salariale reglementate de Legea nr.153/2017 au fost acordate în baza prevederilor din legile anuale de aplicare a acesteia, respectiv:

O.U.G. nr. 114/2018, în special dispozițiile cuprinse în art. 34 alin.(1) și (2) care au reglementat următoarele: – începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază, se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. – începând cu luna ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Legea nr.5 /2020 a bugetului de stat pe anul 2020: – în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, se majorează cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2019. O.U.G. nr. 114/2018, în special dispozițiile cuprinse în art. 34 alin. (2):
– începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. – în anul 2021, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Astfel, analizând reglementările din legile speciale de aplicare a Legii nr.153/2017 rezultă că acestea au avut următoarele efecte:
– neacordarea majorării salariilor de bază, pentru anumite categorii de personal, așa cum a fost reglementat prin Legea nr.153/2017, respectiv creșterea anuală a salariilor de bază cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018;
– plafonarea cuantumului sporului pentru condiții de muncă, doar pentru anumite categorii de salariați din domeniul sanitar;  plafonarea drepturilor salariale aferente activităţii prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopţii la nivelul drepturilor salariale stabilite pentru luna ianuarie 2018;  neacordarea drepturilor salariale prevăzute de lege pentru munca suplimentară;
– acordarea indemnizației de hrană, a indemnizației pentru titlul științific de doctor într-un cuantum mai mic decât cel prevăzut de lege, etc.

Din analiza coroborată a dispozițiilor legale citate rezultă că:
1. în ceea ce privește creșterea salariului de bază, aceasta este diferită și discriminatorie pe categorii profesionale după cum urmează:
a. pentru medici, asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi autosanitară, creșterea salariului de bază la nivelul celui din anul 2022 a avut loc începând cu data de 01.03.2018, iar
b. pentru farmacişti, biologi, biochimişti, chimişti, fizicieni şi psihologi, precum și pentru funcţiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut şi profesor CFM creşterea salariului la nivelul anului 2022 a avut loc începând cu data de 1 iulie 2020.
c. celelalte categorii de personal care lucrează în sistemul sanitar (asistent social, bioinginer medical, infirmier, brancardier, îngrijitoare, personal TESA, muncitori, personal de deservire, etc.), de regulă lucrători cu cele mai mici venituri din sistem, nu au beneficiat de creşterea etapizată prevăzută de lege în anul 2021.
și
2. în ceea ce privește determinarea sporului pentru condiții de muncă, aceasta este, de asemenea, diferită și, de această dată și inechitabilă, în sensul că
persoanele care au beneficiat de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022 începând cu luna martie 2018 (medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri) beneficiază și de un cuantum al sporului aplicat la un salariu de bază care include toate majorările legale, în timp ce, pentru celelalte categorii de personal (farmacişti, biologi, psihologi, kinetoterapeuţi, asistenţi sociali, bioingineri medicali, infirmieri, brancardieri, îngrijitoare, personal TESA, muncitori, personal de deservire, etc.) sporul pentru condiții de muncă este plafonat la nivelul celui încasat în luna decembrie 2018, indiferent de creșterile salariale de care aceștia au beneficiat începând cu luna ianuarie 2019.
În virtutea dispozițiilor art. 9 din Constituția României în acord cu care:
„Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor” ,
Ţinând cont de faptul că salariaţii din sistemul sanitar şi din cel de asistenţă socială se află de aproape 2 ani sub presiunea uriaşă a obligaţiei de a limita efectele pandemiei cauzate de virusul Sars-CoV-2, fiind aproape concentraţi la locul de muncă, efectuând nenumărate ore suplimentare neplătite, aflându-se în imposibilitatea de a beneficia de zilele de concediu de odihnă,
Cu referire la aplicarea prevederilor din Legea nr.153/2017 și având în vedere că, atât în prezent cât și în perioada imediat următoare au început și vor continua discuțiile cu privire la Legea Bugetului de Stat al României pentru anul 2022,
Federaţia SANITAS formulează prezenta Solicitare, prin care vă rugăm respectuos să analizați aspectele mai sus prezentate, iar la elaborarea bugetului de stat aferent anului 2022 să luați în considerare impactul bugetar determinat de acordarea tuturor drepturilor salariale în litera și spiritul Legii nr.153/2017, cu referire la :

– acordarea salariilor de bază la nivelul celor prevăzute de lege pentru anul 2022 pentru toate categoriile de personal din Sănătate şi Asistenţă socială;
– acordarea sporului pentru condiții de muncă potrivit prevederilor din H.G. nr.153/2019, pentru toate categoriile de personal, respectiv procentual din salariul de bază aflat în plată;
– acordarea celorlalte drepturi de natură salarială, respectiv spor de tură, spor de noapte, gărzi, etc., conform reglementărilor legale în vigoare, procentual, în funcție de salariul de bază avut;
– acordarea indemnizaţiei de hrană, a indemnizaţiei lunare pentru titlul ştiinţific de doctor și a indemnizaţiei de vacanţă conform prevederilor din Legea nr.153/2017 în funcție de salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare;
– plata orelor suplimentare efectuate peste durata normală a timpului de muncă conform prevederilor legale prevăzute de Legea nr.153/2017;
– acordarea celorlalte drepturi salariale prevăzute de Legea nr.153/2017 care până la această dată au fost prorogate, cu referire la premii, prime, etc.

Cu considerație,

P R E Ş E D I N T E ,
Leonard BĂRĂSCU